Garantist for sjølvstendig kommune

Magne Kjerpeset (Sp) si viktigaste drivkraft for å engasjere seg i politikken er kampen mot sentraliseringskreftene.