Regjeringa set ned eit utval som skal sjå på det såkalla generalistkommuneprinsippet. Prinsippet går ut på at alle kommunar har dei same oppgåvene.

– Utvalet skal kartleggje og vurdere korleis generalistkommuneprinsippet fungerer i møte med velferdssamfunnet i framtida, slik at vi får eit kunnskapsgrunnlag til å vurdere om det er behov for å gjere endringar i kommunesystemet i framtida, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

Det norske kommunesystemet er basert på at alle kommunane har dei same oppgåvene uavhengig av storleik og talet på innbyggjarar. Dette kallast generalistkommunesystemet.

Bakgrunnen for at regjeringa vil setje ned eit utval som skal sjå på dette, er at kommunane i dag har ulike føresetnader for å ta vare på desse funksjonane. Kommunane er ulike når det gjeld geografi, folketal, befolkningssamansetning og busetjingsmønster.

Astrup understrekar at det viktigaste for regjeringa er at alle får tilbod om likeverdige tenester, uavhengig av kvar i landet ein bur. Han peikar vidare på at 120 kommunar har under 3.000 innbyggjarar, og at nokre av desse truleg vil få problem med å levere tenester av høg kvalitet i framtida.

– Samtidig kan det hende at andre kommunar har evne til å løyse fleire oppgåver enn dei gjer i dag. Eg ser fram til å få vurderinga frå utvalet av generalistkommunesystemet, seier han.

(©NPK)