I slutten av oktober skreiv Firdaposten om tilsetjinga av ny leiar for Bordgleder KF, der dagleg leiar Johnny Jacobsen sin etterfølgjar skulle peikast ut. Etter å ha gjennomført intervjurundar, enda styret med Jacob Nødseth i spissen på at jobben skulle gå til den utflytte florøværingen Halvor Halvorsen.

Protokollen frå styremøtet der innstillinga blei gjort, viser no at innstillinga på Halvorsen ikkje var samrøystes. Lokalpolitikar Torgunn Eikevik (Sp) røysta imot, og grunngav dette med at ho ikkje var sikker på at styret hadde plukka ut den best kvalifiserte kandidaten.

No har ein av dei som ikkje fekk stillinga klaga saka inn for Sivilombodsmannen, og Eikevik meiner det tilseier stogg i prosessen.

– Eg er ikkje trygg på det reint juridiske i saksgangen. Men min umiddelbare tanke er at vi no må setje bremsane på, og leggje saka til side til vi veit kva Sivilombodsmannen meiner om saka, seier Eikevik til Firdaposten.

Sivilombodsmannen har nemleg bede om innsyn i alle dokument rundt tilsetjingsprosessen, der styret i Bordgleder KF også har hatt assistande frå Kinn kommune si personalavdeling.

– Å haste fram ein avtale no, gjerne signert av både arbeidsgjevar og komande arbeidstakar, meiner eg blir feil for begge partar, seier Eikevik til Firdaposten.

Det lukkast ikkje å få ein kommentar frå styreleiar Jacob Nødseth, då han er i retten torsdag.