Søknaden blir sendt til Statsforvaltaren som no skal gjennomføre ei utgreiing. Kinn kommune vil så bli ein høyringsinstans før kommunaldepartementet skal gjere eit endeleg vedtak i saka.

Dette er ei dramatisk vending for ein kommune som har verka i to år.

Motstanden mot kommunen har vore sterk heile vegen. Spesielt frå partia Raudt og Senterpartiet, og ofte dominert av representantar ifrå Nordre Kinn.

Men i år har også Høgre kome på banen og opna for at folket skal kunne få seie si meining i saka. Dette har intensivert debatten om reversering.

Hurtig deling

Målet til motstandarane av Kinn er å splitte kommunen så raskt det lar seg gjere slik at kommunevalet hausten 2023 kanskje skal kunne skje til to ulike kommunestyre. Det meiner nokre skal kunne vere mogleg, utan at noko garanti er gitt. Signala om korvidt dette let seg gjere, er også høgst uklåre. Målet er såleis å kunne vere med på den formelle prosessen som er blitt lova for dei kommunane som er tvangssamanslegne under den førre regjeringa og som framleis ønskjer å dele seg.

Dette opna kommunaldepartementet for då kommunaldirektør Terje Heggheim søkte dei om midlar til å dekke ei utgreiing.

Tilhengarane av Kinn kommune var også tydelege i kommunestyret i dag, og dei åtvara mot å velje denne løysinga.

Gustav Johan Nydal (KrF) kalla dette ei fallitterklæring.

– Eit svik

– Vi er valde til å utvikle kommunen, ikkje å avvikle den! Det er eit svik mot dei som valde oss til å sitte i kommunestyret for å utvikle kommunen, tora Gustav Johan Nydal (KrF).

Varaordførar Sissel Kongsvik (Sp) meinte på si side at dette berre var snakk om ei utgreiing.

Dette vart tilbakevist av Rolf Bjarne Sund, som var sette-kommunaldirektør i dagens kommunestyremøte. Han var tydeleg på at dette var ein søknad om deling. Han viste til at inndelingslova som kommunestyret her ville søke om deling etter, er ei lov som regulerer geografisk deling av ein kommune.

Frank Willy Djuvik (FrP) har vore krass mot Høgre i denne saka. Det var han også i dagens kommunestyremøte. Han retta ein åtvarande peikefinger mot Høgre og var klar på at det som no vert sett i verk, er ein heilt ny prosess og ikkje ei avklaring, slik Høgre har peika på at dei ønskjer. Djuvik skulda Høgre for å vere regissørane bak motstanden som no viser seg i Kinn.

– Dei einaste gongane dette ikkje har vore avklart, er kvar gong Høgre vel å ta opp igjen spørsmålet.

Bente Nygård (Ap) stussa også over at Høgre sin metode for å skape ro er å skape meir støy.

Om Kinn kommune no søker Statsforvalteren om ei deling av kommunen, er Kinn kommune berre ein høyringsinstans. Likevel meiner fleirtalet i kommunestyret og Høgre at dei har ei retrettmoglegheit som høyringsinstans etter at Statsforvaltaren har greidd ut.

– Tek ikkje lett på dette

Morten Hagen (H) har tatt initiativ til den prosessen som no vart debattert i kommunestyret. Han er klar på at motstanden mot Kinn kommune ikkje har minka dei to åra kommunen har eksistert. Han vedgjekk også at dette ikkje har vore lett for Høgre, men å ombestemme seg i tråd med endringar meiner han er ein styrke.

– Prosessen er vanskeleg, men den er naudsynt. Høgre tar ikkje lett på dette, men vi har tru på at ei utgreiing i regi av Statsforvaltaren blir god og balansert. Fleirtalet i Høgre meiner at dette er vegen å gå. Det viktige her er ei avklaring – før neste val. Då må vi handle, og ikkje trenere, sa han i debatten.

Men Hagen måtte tole mykje kritikk frå Venstre, Frp og Arbeidarpartiet for å støtte Senterpartiet sitt forslag i formannskapet der ideen bak forslaget er å initiere ei oppsplitting.

– Vi er delt

Vidar Grønnevik (H) stadfesta som Morten Hagen peika på i sitt innlegg at Høgre var delt. Men han var tydeleg på at han ikkje kunne støtte ein søknad om deling av kommunen med utgangspunkt i inndelingslova, slik det vart gjort vedtak om i sist formannskapsmøte. Men han støtta ei uavhengig utgreiing, gjerne i regi av Statsforvaltaren, og hans oppmoding var å finne ei formulering som kan vere samlande – ikkje ytterlegare splittande, slik han no frykta søknaden om ei deling vil verte. .

– Eg har vore positiv

Hilmar Eliasson (V) i Venstre utfordra Hagen på om han ikkje skulle vere tydeleg på om han var tilhengar eller motstandar av Kinn.

Hagen svara at han har vore positiv til Kinn, men at det som har endra seg no er at det ikkje har blitt ro, noko han meiner har skapt ein dynamikk som har gitt politiske utfordringar. Dermed meiner han ei avklaring må ha på plass avklaringa som gjer til at vi kan jobbe vidare.

– Om det blir Kinn så skal vi gjere det vi kan, kom det frå Hagen.

Forslaget om å be Statsforvaltaren utgreie for deling fekk 21 mot 18 stemmer. Berre Vidar Grønnevik i Høgre stemte mot.

Framlegget frå Odd Bovim (MDG) som fekk fleirtal:

Brev til kommunal- og distriktsdepartementet:

«Vedrørende Kinn kommune – søknad om utgreiing av deling, initiativ etter inndelingslova § 8, 2. ledd.Kommunestyret viser til brev frå kommunal- og distriktsdepartementet datert 28.1.22, og vil med dette få søke om utgreiing av deling av Kinn kommune etter inndelingslova § 8, 2. ledd.

Grunngjeving, jf. inndelingslova § 8, 4. ledd:Søknaden er grunngjeve med at erfaringene som er gjort i løpet av perioden viser at ein samanslått kommune, gitt reiseavstandar og ulikskap i kultur og usemje i viktige sakar ikkje gjev ein optimal framtidig struktur for kommunen. Det er óg ønskjeleg for kommunen at folket skal høyrast gjennom folkerøysting om tilhøva, jf. innledingslova § 10.

Kommunestyret vurderer at det er naudsynt med ei utgreiing som omsøkt for å få avklart om det vil vere positivt for innbyggarane å halde fram med ein kommune utan felles grenser. Kinn kommunestyre konstaterer at der er betydelig motstand mot den sammenslåtte kommunen Kinn blant innbyggerne. For å få ro i denne saken ser vi behov for å få utreda om Kinn sin videre framtid. Vi ber difor om at Statsforvalteren gjennomfører slik utgreiing.

Vi understreker samtidig at Kinn kommunestyre ikkje med dette har teke endeleg stilling til å Kinn bør delast opp eller ikkje. Det vil vi først ta stilling til etter at slik utgreiing er gjort] Forslag til nye grenser, jf. inndelingslova § 8, 4. ledd Grensene til eventuelle inndelte kommuner skal være på ein slik måte at det fylgjer dei gamle kommunegrensene. (Dette inneber at den eine delen skal vere den delen av Kinn som er på nordsida av Bremanger, medan den andre skal vere på sørsida.)