- Flora har ikkje spesielt høgt sjukefråvær

Ein må samanlikne sjukefråværet i Flora kommune med andre kommunar, om ein skal få eit riktig bilete av situasjonen.