(Firda)

(NETTAVISEN): Overvakinga tyder på at smitten har auka i høgtida, påpeikar Solberg, men det er for tidleg å seie akkurat korleis tala blir. Ho viser også til at den nye varianten av viruset, som først blei funne i Storbritannia, og seinare er påvist i Norge, ser ut til å vere meir smittsam enn det vanlege viruset.

– Saman må vi ta eit krafttak for å hindre at smitten spreier seg.

Sjå pressekonferansen i videovindauget over.

Nye tiltak

Difor innfører regjeringa no nye strenge tiltak.

– Eg ber dykk difor om å ikkje ha besøk heime, seier statsministeren.

Ho seier dette ikkje gjeld dei som er avhengige av heimetenester og som er i livets siste fase, og at born kan ha besøk av born i same kohort.

– Alle vi andre må sette det sosiale livet vårt på vent i to veker.

Vidare er det forbode med alkoholservering i heile landet. Det kan maksimalt vere fem personar i private arrangement. Det kan maksimalt vere ti personar på arrangement innandørs, men likevel 200 personar der alle sit i fastmonterte seter.

Vidare får alle ungdomsskular og vidaregåande skular raudt nivå, alle som kan ha heimekontor bør det, og alle vert bedne om å la vere å reise, med unntak av å reise på hytta med dei ein bur saman med.

Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs, vert tilrådd utsett til etter 18. januar. Dette gjeld også alle aktivitetar innandørs som samlar born og unge på tvers av klassar/ kohortar.

Helsedirektoratet vil ha nye innstrammingar

Det kom søndag ettermiddag fram at Helsedirektoratet vil ha nye innstrammingar. Det kjem fram i eit notat frå Helsedirektoratet til regjeringa.

Alle kjøpesenter og butikkar bør innføre talavgrensingar, tilrår regjeringa. Alle tiltaka gjeld først i to veker. Tiltaka skal vurderast på nytt i midten av januar. Helsedirektoratet tilrår regjeringa å vurdere ei rekke tiltak i ein periode på minst to veker:

  • Maksimalt fem personar i private samkomer
  • Maksimalt ti personar på arrangement innandørs, men likevel 200 personar der alle sit i fastmonterte seter
  • Maksimalt 200 personar på utandørs arrangement, men 600 personar der alle sit i fastmonterte seter
  • Maksimalt ti personar i kyrkjevandringar
  • Eit nasjonalt forbod mot skjenking av alkohol

Desse tiltaka er meint å vere bindande, slik at dei vert lovfesta i covid-19-forskrifta.

Vil ha digital undervising

I tillegg foreslår Helsedirektoratet ei rekke råd og tilrådingar som ikkje vert juridisk bindande:

  • Alle universitet, høgskular, fagskular, vidaregåande skular og ungdomsskular bør gå over til digital undervisning der det er mogleg
  • Heimekontor for alle som har moglegheit til det
  • Talavgrensing på kjøpesenter og butikkar
  • Tilråding om digitale livssynssamlingar
  • Fråråding av unødige reiser både innanlands og utanlands

Fryktar eskalerande smitte

Det er smitteauken gjennom desember som er bakteppet for tilrådingane.

«Vi vurderer at det er sannsynleg at vi er på veg inn i ein eskalerande smittesituasjon. Det er også urovekkande at det er oppdaga fleire tilfelle av den meir smittsame britiske mutasjonen i Norge», skriv Helsedirektoratet i sitt notat.

Folkehelseinstituttet (FHI) karakteriserer situasjonen som uoversiktleg og urovekkande.

Smitten har auka mange stader i landet. Samtidig har testaktiviteten gått kraftig ned over jul og nyttår. Samtidig har folk reist mykje i jula, og no kjem mange tilbake til arbeidsplassar og studiestader.

Det kan få store konsekvensar:

«Vi er uroa for at ekstra smittespreiing i veke 1 og kanskje veke 2 skal føre til at epidemien kjem ut av kontroll i nokon kommunar og regionar i januar», skriv FHI.

Myndigheitene har vore uroa for smittesituasjonen dei siste vekene, og frå laurdag vart det innført obligatorisk testing på alle grensestasjonar.

Til stades under pressekonferansen søndag kveld var statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Stabilt sjukehustal

Søndag var 128 koronasmitta pasientar innlagt på sjukehus i Norge. Det er ein auke på éin pasient frå dagen før.

13 av pasientane får respiratorbehandling. Det er éin færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt søndag.

101 av koronapasientane er innlagt på sjukehus i helseregionen Sør-Øst, 14 er innlagt i Helse Midt-Norge, ni er innlagt i Helse vest og fire er innlagt i Helse nord.

Søndag var det registrert 50.056 koronasmitta personar her i landet, ifølge førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsomme sjukdomar (MSIS).

R-talet har auka

Laurdag slo Folkehelseinstituttet alarm om smittenivået i landet. Dei åtvara om at smittetala no kunne vere på omtrent same nivå som då toppen blei nådd i haust.

– No er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på då det snudde i november. Då er faren stor for at det går høgre enn det nivået, sa direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Smittetalet R har ifølge FHI sine reknestykke auka til 1,3. Det betyr at 100 smitta personar i snitt vil smitte 130 nye.