– Denne framleis negative utviklinga frå i fjor må snuast, skriv riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og førstestatsadvokat Katharina Rise i rundskrivet Mål og prioriteringar for 2023 som vart offentleggjord fredag denne veka.

I rundskrivet kjem det fram at oppklaringsprosenten i 2022 enda på 44 prosent. Det er eit fall på 4,8 prosentpoeng frå året før, ifølgje tal frå Strasak-rapporten frå politiet for 2021.

Oppklaringsprosenten viser til kor mange lovbrot som får eit påtalevedtak på eit år, altså om det blir avgjort at nokon til dømes skal straffast eller at saka blir lagd bort.

Lågaste sidan 2011

Ifølgje tal frå politiet har oppklaringsprosenten falle jamt og trutt kvart år sidan 2016.

Også i Mål og prioriteringar-rundskrivet for 2022 bad Riksadvokaten om ein høgare oppklaringsprosent.

– Denne negative utviklinga må snuast, skreiv Riksadvokaten då.

Oppklaringsprosenten i fjor er ifølgje talet til politiet den lågaste sidan 2011, og er det største fallet på eitt år i perioden.

Har fått kritikk

Politiet har tidlegare fått kritikk for å ha for låg og fallande oppklaringsprosent for fleire kriminalitetstypar. I mars i fjor retta Riksrevisoren mellom anna alvorleg kritikk mot politiet for at oppklaringsprosenten i saker om seksuallovbrot har gått ned.

NTB har bede om eit intervju med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om kvifor ein stadig lågare del av sakene blir oppklarte.

– Vi vil vurdere resultata for 2022 i fellesrapporten som skal givast til departementet medio mars og finn det derfor ikkje rett å uttale oss om dette no, skriv kommunikasjonsrådgivar Mie Skarpaas i Riksadvokatembetet i ein e-post til NTB.

Politidirektoratet vil ikkje kommentere saka og viser til Riksadvokaten.

– Utviklinga er urovekkjande

Nedgangen i andelen oppklarte saker vart teken opp i ein rapport frå Riksadvokaten og politiet om straffesaksbehandlinga for andre tertial i fjor.

– Nedgangen som no blir registrert for oppklaringsprosenten totalt sett har særleg samanheng med at det har skjedd endringar i straffesaksporteføljen til politiet/kriminalitetsbiletet, står det i rapporten.

Der påpeikar Riksadvokaten og politiet at det blir registrert ein nedgang i oppklaringsprosenten for alle kriminalitetstypar, også innan prioriterte saksområde som vald.

– Utviklinga er urovekkjande og må følgjast nøye framover, står det.

(©NPK)