Norsk Hjortesenter på Svanøy har fått midlar frå Innovasjon Norge til eit forprosjekt for å utvikle eit nasjonalt kompetansesenter for viltkjøt. Prosjektet er unikt både i nasjonal og internasjonalsamanheng.

– Vilt har lange tradisjonar og er ein fantastisk ressurs for både private husholdningar og restaurantnæringa, anten råvarene kjem frå jakt på elg, hjort, rein og rådyr, eller frå tamreindrifteller hjorteoppdrett. Men tilgangen på norsk kjøt er avgrensa. I butikken er det importert vilt frå land som Spania og New Zealand som ligg i frysedisken. Her ønskjer kompetansesenteret å fylle eit tomrom gjennom å organisere omsetnaden av viltkjøt betre, skriv dagleg leiar Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter i ei pressemelding.

Nytt i Europa

Filétar og biffkjøt er populære råvarer både på middagsbordet og hjå restaurantane. Men eit dyr består som kjent av meir enn filet og biff, og dei som driv i større skala innan jakt og oppdrett, har ofte vanskar med å få selt det såkalla produksjonskjøtet. Her vil senteret på Svanøy bidra med kompetanse både når det gjeld betre handtering av kjøtet og ikkje minst vidareforedling.

– Vi har fått 600.000 kroner frå Innovasjon Norge til eit forprosjekt for å utvikle kompetansesenteret. Det fins ikkje noko tilsvarande verken i Norge eller Europa, så dette er eit unikt prosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Målet er auka verdiskaping og betre utnytting av ressursane, seier Solheim.

Senteret for viltkjøt på Svanøy vil samarbeide tett med hjorteoppdrettarar, reineigarar, grunneigarar og jaktlag som vil selje «overskotskjøt». Her vil ein kartlegge volum, kvalitet, tilgjenge og moglege marknader, noko som vil gi ein peikepinn om korvidt produsenten er tent med å selje råvarer eller satse på vidareforedling i samarbeid med andre eller åleine.

Med Ole Jonny Eikefjord på laget

Mellom dei som er med i samarbeidet er Kompetansenettverket Vest ved Aud Slettehaug, Norsk Hjorteavlsforening ved Lars Erik Almo og gourmetkokken Ole Jonny Eikefjord. Eikefjord drivmellom andre Restaurant Eik og Eik Annen Etage i Oslo, saman med Petter Stordalen.

- Viltkjøt av god kvalitet er noko av det kjekkaste eg arbeider med på restaurantkjøkenet. Men for oss i bransjen er det ei utfordring at tilgangen er så variabel og konsentrert rundt jaktsesongen. Dersom kompetansesenteret kan bidra til å gjere dette betre, er eg overtydd om at restaurantane svært gjerne vil løfte viltkjøtet oftare fram på menyen, seier Eikefjord.