28. april melde Firdaposten at Kinn kommune hadde tilsett to oppvekstfaglege rådgjevarar som erstatning for to som nyleg slutta. Dei to som fekk jobbane var Marianne Nødset, rektor ved Florø barneskole og rektor Tor Solheim-Olsen ved Brandsøy skule. Tilsetjingane skjedde etter ei intern utlysing i kommunen, der kommunalsjef for oppvekst og undervisning, Runa Nybakk, grunngav internutlysinga med at kommunen står midt oppe i eit nedbemanningsprosjekt, der målet er å redusere talet på tilsette i Kinn kommune skal kutte 60 stillingar innan 2025.

Men spørsmåla melde seg kort tid etter: Sidan ein rekrutterte begge rådgjevarane rett frå skulane sitt rektorkorps, så må det nødvendigvis tilsetjast to nye rektorar. Og kvar ligg då gevinsten?

– Underleg grep

Ein av dei som undrar seg over grepet, er Venstre-gruppeleiar Jacob Nødseth. Han har no sendt brev til både politisk og administrativ leiing i Kinn, der han ber om ei forklaring på kabalen som blir lagt og tenkinga som ligg til grunn.

– Eg spør fordi eg rett og slett ikkje heng med på logikken her. Og det gjeld fleire enn meg. Eg har blitt kontakta av andre også, som undrar seg over det som skjer, seier Nødseth.

Og Nødseth peikar på eit vesentleg moment: Når ein hentar ut to rektorar frå skulane, så kjem dei med ei løn som speglar at dei har det øvste ansvaret for mange elevar, samt både budsjett- og personalansvar. Det same kan ikkje seiast om fagstillingane dei skal inn i, i administrasjonen.

Dyr løysing

Når kommunen då må lyse ut eksternt etter to nye rektorar, så skal dei lønast på rektorløn-nivå. Då endar ein fort opp med at personalkabalen som er lagt, blir kostnadsdrivande for kommunen. I staden burde ein lyst ut rådgjevarstillingane eksternt, og sikra seg denne kompetansen til eit meir moderat lønsnivå, meiner Venstre-gruppeleiaren.

– Det er ingen tvil om at kommunen har sikra seg to svært kompetente skulefaglege rådgjevarar i staben sin. Men det er ingen økonomisk gevinst for kommunen slik dette har blitt gjort. Heile prosessen manglar substans, slår Nødseth fast, og held fram:

– Det er i budsjettsamanheng blitt argumentert frå administrasjonen med at ein har redusert sentraladministrasjonen med oppvekstfaglege rådgjevarar som har slutta naturleg. At administrasjonen så vel å tilsette i desse, når ein i tillegg har utstrakt bruk av innleige til skulebruksplan og andre ting, og i tillegg har ein flat struktur med delegerte oppgåver til tenestene, verkar for meg ikkje å vere tilstrekkeleg grunngjeve. Eg undrast også på om desse to stillingane kjem i tillegg til stillinga som er omtalt her, spør Nødseth, som no vil ha saka lagt fram for formannskapet.