Regjeringa lovar minst éin hurtigladar for elbil i alle kommunane. – Krampaktig distriktspolitikk, meiner NAF.

– Dette er berre symboltiltak og ei litt krampaktig form for distriktspolitikk. Det bør vere trafikkgrunnlaget og folks moglegheit for heimelading som avgjer behovet for hurtigladarar, ikkje kommunegrensene åleine, seier myndigheitskontakt i NAF, Thor Egil Braadland, til Nynorsk pressekontor.

Det er stor mangel på ladestasjonar rundt omkring i landet, og regjeringa lova i Hurdalsplattforma å legge fram ein ladeplan.

NAF har rekna ut at det manglar om lag 500 hurtigladarar langs norske vegar, og er glad for at regjeringa tek tak i problemet. Men det er først og fremst langs hovudfartsårene E18 og E6, som går mellom mange av dei største byane i Noreg, det manglar ladarar, ikkje i distriktskommunar, hevdar dei.

– I dei store byane er kvar fjerde bil elbil, medan andelen elbilar er svært låg i mange småkommunar. Det er viktigare å få ladarar der det er størst behov for det enn at det skal vere ladar i alle kommunane, seier Braadland.

– Men byfolk må køyre gjennom småkommunar til dømes for å komme til hyttene sine, og då treng dei vel ladarar?

– Ja, det er rett. Men vi har gode tall som syner kor trafikken går, og det er ikkje alle småkommunar som har stor trafikk, seier Braadland.

Ladehubbar

NAF tek til orde for det dei kallar ladehubbar – stasjonar med 20–30 eller fleire ladarar – langs dei store hovudfartsårene. I tillegg må ladarane bli kraftigare slik at bilar med store batteripakkar kan lade raskt, poengterer dei.

– I 2022 kjem det rundt 150 000 nye elbilar på vegane. Den veksten kan vi ikkje møte med ladestasjonar med éin, to eller fire ladarar på 50 kW. Det må tenkjast mykje større. Det seier Thor Egil Braadland.

– For heile landet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) står fast på at ein nasjonal strategi for utbygging av ladeinfrastruktur skal gjelde «heile landet»

– Denne regjeringa ønskjer å legge til rette for bruk av elbil i heile landet, og er ikkje redd for å ta i bruk politiske verkemiddel når marknaden ikkje strekk til, skriv han i ein e-post til Nynorsk pressekontor.

– Eg registrerer at AF meiner at regjeringa har ei meir positiv og mykje meir offensiv haldning til lading enn tidlegare regjeringar har vist. Det er eg einig i. Eg registrerer også at NAF har eigne forslag til innhald i den nasjonale ladestrategien. Det er positivt med dette engasjementet, men arbeidet med strategien går føre seg, så dette er noko vi må komme tilbake til, seier han.

Nygård fortel at regjeringa i mars skal få eit kunnskapsgrunnlag som skal brukast ved utarbeidinga av ladestrategien. Han opplyser ikkje når ladestrategien kan vere klar. Men NAF meiner han seinast må leggjast fram i mai.

– Det er ein ganske akutt mangel på hurtigladarar, og dette kan godt komme i samband med revidert nasjonalbudsjett i mai. Det bør vere siste frist, seier Thor Egil Braadland.

8 av 10 valde elektrisk

Tal frå Opplysningskontoret for veitrafikken like før jul viste at 8 av 10 privatpersonar som kjøpte ny bil i 2021, valde elektrisk. I næringsmarknaden er 4 av 10 nye bilar elektriske.

– Ekstra gøy er det at heile landet kjøper elbilar. Elbil er favoritten anten du bur i by eller bygd, uttalte generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilsalet dobla seg i Nordland, Troms og Finnmark, medan Hordaland og Oslo måtte nøye seg med ein auke på 49 og 44 prosent. Likevel har Hordaland den høgaste andelen elbilar i nybilsalet med 77 prosent, og Oslo er like bak med 72 prosent.

(©NPK)