Rådmannen hadde tilrådd framføring av vatn frå Hamrøy til Smørhamn til ein kostnad av 420 000 kroner, men i kommunestyret kom det fram opplysningar om at vasstrykket var for dårleg, og politikarane valde å utsetje saka. Administrasjonen fekk i oppgåve å framskunde planane med å legge ny vassleidning frå Ryland vassverk, som vil sikre vassforsyninga både til fiskeindustrien og abonnentar elles i Kalvåg-området.