Sogn og Fjordane KrF fekk fleirtal for at forslaget om nedlegging av kystradiostasjonar langs kysten skal ha ei politisk behandling. Landsmøtet som gjekk av stabelen i helga, krev no at økonomiske omsyn ikkje skal gå framfor tryggleiken for dei som ferdast lands kysten.

Vedtaket er kom inn i ein resolusjon om distriktspolitikk etter eit samarbeid mellom Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark, skriv KrF i ei pressemelding.

Mykje støy

Både i vårt eige fylke og i andre fylke har det komme sterke reaksjonar på nedlegginga av tre kystradiostasjonar. Florø radio har vore i drift sidan 1938 men Telenor varsla at stasjonen blir lagt ned frå 4. april.

Telenor grunngir nedleggingane med «operative gevinster og kostnadsbesarelser».

- Dette er paradoksalt når Telenor har konsesjonsplikt til å drive kystradiotenesta og får statlege tilskot til dette, heiter det i landsmøtefråsegna.

Inga styrking

KrF fryktar at edlegginga av Florø radio betyr at ein mister lokalskunnskapen i denne viktige tenesta.

- Det er få som trur denne nedlegginga vil betre tryggleiken til sjøs. Vi kan ikkje akseptere at endringar i viktige tryggleikstiltak ikkje blir løfta i dei folkevalte fora, skriv sentrumspartiet.