Ikkje vurdert på humanitært grunnlag

Artikkelen er over 9 år gammel

Sjølv om Simon (9) lærte seg norsk, fekk norske venner og nettverk i dei 18 månadene han budde her, har ikkje UDI teke stilling til opphald i Norge på humanitært grunnlag.

DEL

Vi sende fire spørsmål til enhetsleder i UDI, Anita Fjeldsæter, i Simon-saka.

– Er det riktig å sende ein vel integrert gutt ut av landet etter 18 månader, og vil ikkje dette medføre psykisk belastning for guten?

– UDI forvalter et regelverk som er bestemt av politiske myndigheter. I alle slike Dublin- saker skal det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i forhold til søkernes sårbarhet, og individuelle forutsetninger for å kunne ivareta sine rettigheter som asylsøker i landet det returnerer til.

– Har UDI kontakt med italieske styresmakter som kan vise til at Italia overheld sine plikter?

– På generelt grunnlag kan vi si at UDI legger avgjørende vekt på at Italia er bundet av internasjonale avtaler om menneskerettigheter, deriblant Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjonen. Italia er også bundet av EUs direktiver om asylsøkere og flyktninger, som blant annet går på standarden av asylmottak.

UDI har informasjon fra forskjellige kilder når det gjelder den generelle situasjonen for asylsøkere i Italia. De opplysningene direktoratet har, tilsier ikke at det skal gjøres generelle unntak for Dublin-behandling av søkere der Italia er ansvarslandet.

– Blir det teke særskilde omsyn i saker der born er innblanda?

– Alle asylsaker, herunder Dulin-saker, får en individuell vurdering. Det at en person er mindreårig/hensynet til barnets beste er en del av vurderingen. Vi legger blant annet avgjørende vekt på å opprettholde familiens enhet, det vil si at vi ikke splitter familier og bestreber å holde familier samlet. Slik du beskriver denne saken, så har Simon returnert til Italia med faren sin.

Hensynet til barnets beste er et grunnleggende moment. Bestemmelsen i barnekonvensjonen om barnets beste statuerer en plikt for myndighetene til å vurdere hensynet til barnet og at det skal veie tungt, men ikke at enhver vurdering skal slå ut i barnets favør.

Tanken bak Dublin- samarbeidet er todelt, man vil både forhindre såkalt asylshopping i tillegg til at man skal motvirke at asylsøkere blir henvist frem og tilbake mellom stater uten å få søknaden sin behandlet.

– Kvifor får ein gut som kan norsk og har blitt integrert i lokalsamfunet i den perioden oppholdssøknaden har blitt behandla ikkje opphald på humanitært grunnlag?

– Det er Italia som bestemmer om vedkommende kan få opphold på humanitært grunnlag i Italia.

Artikkeltags