Det har igjen storma rundt Kinn kommune dei siste par døgna, etter at det i tysdagens formannskapsmøte blei lagt fram tal som viser at den økonomiske stoda for den nye storkommunen er langt meir krevjande enn kva mange har likt å tru.

Med auka lånerenter, dårleg folketalsutvikling og med altfor høge kostnader innan fleire tenesteområde, er kommunedirektørens råd til politikarane å kutte 35 årsverk og fjerne fleire større investeringsprosjekt dei komande åra, mellom anna ny storhall og nytt rådhus.

1000 har svart

Onsdag ettermiddag publiserte Firdaposten ei lesarundersøking, der folk kunne seie si meining om kva som bør skje med og i Kinn i den næraste framtida (Sjå faktaboks under).

Framtida til Kinn

Basert på 1000 svar, avgitt onsdag 10. og tors. 11. november.

Spørsmålet vi stillte lesarane hadde denne ordlyden:

Kva meiner du bør skje med Kinn kommune i tida som kjem?

Dei fem ulike svaralternativa var desse:

1. Det må ryddast og strammast inn i økonomien, men ein bør utvikle Kinn vidare. (26 prosent)

2. Politikarane bør på eige initiativ starte arbeidet med å løyse opp Kinn kommune og søkje innan 1. mars 2022. (31 prosent)

3. Det bør haldast ei bindande folkerøysting i heile kommunen om Kinn si framtid. (30 prosent)

4. Det bør haldast ei bindande folkerøysting i nordre del av kommunen. Om det er fleirtal for reversering her, skal prosessen startast. (7 prosent)

5. Kinn må satse og investere, før vi hamnar i Robek. (6 prosent)

Klokka sju torsdag morgon hadde 1000 lesarar med registrert innlogging på Firdaposten sagt si meining, og vi sette sluttstrek for røystinga.

Slik fordelte svara seg:

* Den største andelen (31) prosent svarte alternativ 2; at dei folkevalde no på eige initiativ må ta realitetane innover seg, fatte eit vedtak innan fristen i mars neste år, og leggje eit løp for at kommunen igjen kan bli delt opp i Flora og Vågsøy. I praksis vil ei slik oppløysing då kunne vere ein realitet i løpet av 2024.

* Men like mange ønskjer at deira direkte røyst skal bli høyrt. Svaralternativ 3, at det må haldast ei bindande folkerøysting i heile kommunen om Kinn si framtid, fekk 30 prosent av stemmene.

* Ikkje så langt bak kjem dei som er positive til Kinn. 26 prosent av Firdaposten-lesarane ønskjer at Kinn skal utviklast vidare, men at det må strammast kraftig til på økonomi-sida.

* 7 prosent av dei som røysta, meiner at det held med ei folkerøysting i nordre Kinn, og om denne gir eit klart signal om at ein ønskjer oppløysing, skal ein slik prosess startast.

* Vi hadde også med eit Robek-relatert svaralternativ, for dei som meiner at Kinn berre bør gi gass og ta alle store investeringar, slik at mest mogleg er på plass før vi ramlar i hendene på Statsforvaltaren og Robek-registeret. Dette alternativet fekk seks prosent av røystene.

Egeberg: – Ikkje overraska

Ein av Kinn sine sterkaste motstandarar, Senterpartiets Fredrik Egeberg, er ikkje overraska over resultatet.

– At folk ønskjer seg alternativ 2, det forstår eg godt. Det alternativet er ei klår og tydeleg melding til oss folkevalde om å ta grep på eiga hand, og det er også den vegen mot ei reversering som vil gå raskast, seier Egeberg, som i tillegg til å representere Kinn Senterparti i kommunestyret, også har vore profilert i organisasjonen Ja til reversering av Kinn.

– Fristen som regjeringa har sett om å søkje opp oppløysing innan 1. mars, gjeld for tvangssamanslegne kommunar. No er vi per definisjon kanskje ikkje tvangssamanslegne, men vi er det på sett og vis likevel, fordi folkemeininga om Kinn så tydeleg har vore den motsette av kva politikarane våre har vedteke, seier Egeberg, og legg til at han trur det er fullt mogleg å få til ein reverseringsprosess så lenge vedtaka er tydelege frå kommunen sjølv.

– Er du overraska over at så mange som ein av tre, med hovudvekt på røyster frå sør, vil ha ei bindande folkerøysting om Kinn?

Ikkje i det heile. Undersøkinga som Ja til reversering av Kinn finansierte i vår, viste at over 70 prosent i nord vil ut av Kinn. Men det var jo fleirtal for det same i sør, noko dykkar undersøking også stadfestar. Og talet har neppe gått ned, med tanke på dei siste dagars meldingar om Kinn-økonomien.

Dette er ei uformell røysting blant Firdaposten sine aID-registrerte lesarar. Det betyr at du anten må vere registrert som abonnent, eller at du må registrere ein aID (gratis) for å kunne røyste. På den måten forhindrar ein at personar røyster fleire gonger. Det betyr i praksis at innbyggjarar nord i kommunen er kraftig underrepresentert i målinga.