I gjennomsnitt tener kvinner 87 kroner for kvar hundrelapp menn tener, uavhengig av om ein jobbar deltid eller heiltid.

Båd ekvinner og menn har opplevd ei jamn lønsauke sidan 2000, og veksten har vore litt høgare for kvinner. Kvinner sin andel av menn sin løn har auka frå 83,5 prosent i 2000 til 86,7 prosent i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I det interaktive kartet ovanfor kan du sjå lønsforskjellane i kvar kommune. Skriv inn kommunenanm i søkeboksen.