Vestland løyvde planleggingsmidlar til Kystvegen

Vestland fylkesting har for 2020 vedteke ei løyving på 3,1 mill. kr til ny fv. 614 Svelgen - Indrehus.