Igangsetjing av nye bustader var i juli meir enn halvert samanlikna med juli 2021.

Administrerande direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening skriv i ei pressemelding torsdag at nedgangen i sal og bygging av nye bustader kjem av høge materialkostnader, inflasjon, renter og uvisse. Han seier fleire rapporterer at bankane er meir restriktive med å gi kundar bustadlån.

Tala viser klare forskjellar mellom storby og distrikt. Medan det enno blir sett i gang leilegheitsprosjekt i byane, er det klart fall i einebustads- og småhusmarknaden, særleg i mindre folkesette område.

Hiim seier selde nye bustader siste tolv månader er knappe 23.000 bueiningar, medan behovet er over 29.000. Han er uroleg for konsekvensane og ber kommunane setje fart i behandlinga av innsende plan- og byggjesaker. Han vil ha fleire byggjeklare tomter og unngå ytterlegare forseinkingar i gjennomføring av bustadprosjekt.

(©NPK)