Talet på nye registrerte koronatilfelle førre veke var berre ni fleire enn veka før, viser Folkehelseinstituttets vekerapport.

Det er førebels meldt om 100.722 smittetilfelle i veke åtte, noko som er tilnærma det same som i veke sju (100.713). Tala viser no nedgang i smitten hos barn og unge under 18 år, med ein nedgang på 17 prosent frå veke sju til åtte.

FHI skriv at R-talet er vurdert til å vere 1,4 frå 7. februar og fram til no, men at det søkk raskt og no er nærare 1,1. Det er forventa ein smittetopp dei næraste vekene, skriv FHI.

– Vi trur ikkje at vi er på toppen heilt enno. Talet på registrerte tilfelle er ein upåliteleg indikator no sidan mange smitta får så lite symptom at dei ikkje merkar det, eller dei får symptom og testar seg berre med sjølvtest, seier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Han viser til at talet på legebesøk og delen som melder om symptom, aukar.

– Vi går ut frå at fleire hundre tusen blir smitta kvar veke, seier Aavitsland.

Kan bli 100 innlagde per dag

Han seier at det er mogleg smittetala vil søkke i vekene framover, men at det ikkje er den viktigaste faktoren FHI følgjer med på.

– Vi er mest opptekne av talet på nye innleggingar per veke og talet på nye intensivinnleggingar per veke. Det er dei tala som verkeleg betyr noko, seier Aavitsland.

– Det er no om lag 70 nye innleggingar per dag på sjukehusa i landet. Vi reknar med at det talet vil halde fram med å auke gjennom mars og kanskje passere 100 per dag, seier han.

Omikronvarianten BA. 2 ser no ut til å overta heilt i Noreg og utgjorde 61 prosent av alle prøvene som vart undersøkte dei siste to vekene. Varianten er truleg meir smittsam, men det er ikkje teikn på at han gir meir alvorleg sjukdom.

Ventar moderat auke i intensivinnleggingar

Førre veke vart det lagt inn 910 nye pasientar med påvist covid-19 i sjukehusa, opp frå 764 veka før. 54 prosent av desse er lagde inn med koronasjukdom som hovudårsak.

Målt i tal per 100.000 innbyggjarar er det er flest i aldersgruppa over 85 år som blir innlagde.

Talet på nye pasientar på intensivavdeling var førre veke 35, mot 38 i veka før. Det er førebels registrert 57 dødsfall blant personar med koronasmitte førre veke, etter 48 i veka før.

FHI skriv at vinterbølgja nærmar seg toppen, men at det framleis kan ventast fleire innleggingar når epidemien blir meir utbreidd i dei eldre aldersgruppene. Likevel er det berre venta moderat auke i innleggingar på intensivavdelingane framover.

– Vinterbølgja går som venta. Vi reknar med at tre–fire millionar vil ha vore smitta før bølgja er over. Av desse vil berre nokre få tusen, særleg eldre, trenge sjukehusbehandling. Vi reknar med at det aldri vil bli over tusen samtidig på sjukehus for korona, seier Aavitsland.

FHI meiner belastninga på sjukehusa framover vil bli betydeleg.

Utfordrande for halvparten av kommunane

Det er òg konklusjonen i Helsedirektoratets vekerapport. Direktoratet opplyser at 55 prosent av kommunane har utfordringar knytt til bemanning.

Talet på nye sjukmeldingar er no 83 prosent høgare enn i same veke i 2019.

– Kommunane rapporterer framleis om stort sjukefråvær blant personell, særleg innan helse- og omsorgstenestene og dessutan oppvekstsektoren. Det er samtidig lite reservepersonell og vikarar tilgjengeleg, sa assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB tidlegare torsdag.

(©NPK)