Har ikkje ambisjonar om 47 elevar

– Vår intensjon med å starte friskule er å berge grendaskulen og drive nærskule for 15 elevar.