– I og med at regjeringa allereie har fortalt at det kjem lettar, er det kanskje omfanget av lettar det er knytt størst spenning til blant folk flest. Men sjølv om ikkje alle lettar nødvendigvis kjem heilt samtidig, går utviklinga i rett retning i Noreg om vi berre klarer å unngå ein for høg smittebølgje før trenden snur, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB i forkant av at regjeringa presenterer lettane sine i koronatiltaka tysdag kveld.

Måndag siterte Dagbladet fleire ikkje-namngjevne kjelder på at dei fleste restriksjonane kjem til å bli fjerna, men at regjeringa vil behalde 1-meterregelen og krav om munnbind der meteren ikkje kan haldast.

Risiko for aukande sjukefråvær

Regjeringa fattar avgjerdene sine på bakgrunn av tilrådingar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, men dette skal òg vegast opp mot andre omsyn.

Nakstad har sagt at Helsedirektoratet ikkje tilrår regjeringa å avvikle alle tiltak, slik som i Danmark. Dette grunngir han slik:

– Vi har fleire smitteverntiltak i Noreg som er viktige nettopp for å redusere behovet for meir inngripande tiltak. Det at vi til dømes vaksinerer oss, er heime ved sjukdom og testar oss sjølv, bidreg til å halde smittepresset nede, og då blir det mindre behov for andre tiltak som har ei større byrde for enkeltpersonar og verksemder.

Ifølgje Nakstad er det ikkje lenger presset mot intensivavdelingane som betyr mest for helsesektoren, slik det var tidlegare, men risikoen for aukande sjukefråvær på grunn av mange samtidig smitta.

Forventar full gjenopning

Fleire aktørar har høge forventningar før pressekonferansen på tysdag.

– Vi forventar full gjenopning på same måte som dei har gjort i Danmark. Grunngivinga for å behalde strenge tiltak var at helsetenesta kunne bli overbelasta, men den grunngivinga har styresmaktene sjølv gått bort frå, sa administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til NTB måndag.

Han trekte fram desse koronatiltak som han meiner bør skrotast:

– Maksimaltal for kulturlivet og treningssenter, krav om ein meters avstand, skjenkestopp klokka 23 og påbod om heimekontor er alle døme på svært inngripande tiltak som berre bør behaldast om det er absolutt nødvendig. Det er det ikkje no, seier Kristensen.

Innanfor kultur og frivillig innsats er forventningane òg høge. For det frivillige handlar det mykje om tilrådd gruppestorleik for innandørsaktivitetar for vaksne og éin meters avstand mellom alle i til dømes kor eller korps.

– Vi forventar at desse blir tekne vekk, så frivillige organisasjonar kan arrangere aktivitetar, også for vaksne. Folk må kunne gjere noko anna på fritida enn å drikke og shoppe, seier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Må leve med pandemien

Også NHO ventar store lettar.

– Vi forventar at regjeringa lyttar til FHI og at dei opnar samfunnet og legg til rette for normal forretningsdrift. Vi må lære oss å leve med pandemien, seier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv.

Eit sentralt ønske frå NHO er oppheving av påbodet om heimekontor og at skjenkestoppen klokka 23 må bort.

Nakstad trur smittekurva vil snu i februar, så lenge det ikkje dukkar opp nye virusvariantar som skaper problem. Han trur vi kan leve mykje meir normalt utover våren og sommaren.

– Når hausten og vinteren 2022/23 kjem, håpar eg vi framleis vil vere godt verna mot eventuelle nye smitterundar, om nødvendig ved hjelp av ein ny oppfriskingsdose for dei som treng det, men at langvarige periodar med høgt sjukefråvær, stor sjukdomsbyrde og kapasitetsproblem i helsetenesta kan unngåast, seier han.

(©NPK)