Kvar dag, og kvar veke står det mange ukvalifiserte vikarar og underviser elevane ved skulane i Kinn.

Nokre klassar har gjerne ukvalifiserte som underviser dei i fleire månader, utan å ha kompetanse i faga eller utan godkjent lærarutdanning. Får du som forelder beskjed når barnet ditt har vikar i klassen? Får du som forelder beskjed om ukvalifiserte vikarar som barnet ditt har?

Utdanningsforbundet Kinn er bekymra for at elevane ikkje får den opplæringa dei har krav på, og at kvaliteten på opplæringa er for dårleg. Vi er også bekymra for at de som foreldre ikkje får informasjon om alle timane og dagane ditt barn står med ukvalifisert undervisningspersonell i skulen.

Vi håper at du som forelder stillar politikarane våre spørsmål om kva dei vil gjere for at vi får nok kvalifiserte lærarar til skulane i Kinn. Oppvekstsektoren blir hardt råka kvar gong «sparekniven» kjem fram. I veke 48 i 2022 hadde Utdanningsforbundet Vestland ei undersøking om kompetansen til dei som underviste i skulane. Undersøkinga gav svar på kor mange av timane i Kinn-skulen som var utan lærar, eller vart gjennomført av personar som ikkje var kvalifiserte. Den viste også kor mange timar der klassar vart slått saman og liknande fordi det mangla personell.

Undersøkinga frå Kinn viste at dette skjer i 24,6% av tilfella. Det vil seie ein stor del av elevane i Kinn-skulen anten ikkje har lærar, eller får undervisning av ukvalifisert personell i løpet av skuledagen, og at klassar kan bli slått saman med berre ein lærar. Opplæringslova seier at elevane har krav på kvalifiserte lærarar.

Politikarane i Kinn må ta ansvar for å gi borna i kommunen ein god skule.

Berre lærarar er lærarar!