– Det er heilt urimeleg at eg skal fjerne ein støttemur som like mykje berører hyttenaboen sin eigedom. Det ville vere sjølvtekt. Det går rett og slett ikkje an, seier Roy Riksvold, som har ei lang karriere som politimann bak seg. Han vurderer no å skaffe seg juridisk bistand.

Kommunen krev muren fjerna innan 12. desember og etter den tid blir det krevd dagmulkt.

Mykje rot

Riksvold har som einaste hytteeigar i strandsona på Blåhella fått pålegg frå kommunen om å fjerne heile muren og tilbakeføring av strandsoneterreng. Kva som konkret ligg i tilbakeføring av strandsoneterreng går ikkje fram av pålegget.

Hytteeigaren reagerer på at han og kona åleine skal lide for det rotet kommunen sjølv har bidrege til å skape med etableringa av hyttefeltet så nær sjøen.

Dagens eigar av Blåhella-bruket, Marianne Byman Grøthe, spelte i fjor inn til kommunen at den nye arealdelen til kommuneplanen bør opne opp ein turveg/sti langs fjæra over eigedommen tett ved hyttene. Men ho påpeika også at feil i sakshandsaminga skaper ekstra utfordringar i strandsona. Hytteeigarane er positive til ein sti forbi eigedommane i strandsona slik den ligg i dag.

– Ein bør ta med seg at kommunen har målt opp tomtene feil og for nær sjøen. Dette har medført utfordringar med terreng ved etableringa av tomtene, understreka ho eit brev til kommunen.

Feil sakshandsaming

I eit sakshandsamingsnotat frå leiar i plan og miljø, Magnhild Myklebust, går det fram at Bremanger kommune har gått gjennom saksarkivet for eigedommen. Frådeling av seks hyttetomter vart først avslege heilt tilbake i april 2004. Det vart presisert av politikarane at tomtene måtte trekkast minst 35 meter vekk frå sjøen. Men i eit delegert administrativt vedtak i juli same året, vart det likevel gitt løyve til tomtefrådeling med redusert tomtestorleik (0,5 daa.) Dette er ei godkjenning som etter normal saksgang ville kreve dispensasjon frå byggeforbodet i 100-metersbeltet ved sjøen og som Fylkesmannen den gongen ikkje ville ha godkjent.

Denne reviderte planen blei ikkje handsama og godkjent politisk. Planen viser ikkje tomtegrensene mot sjøen eller storleik på tomtene, men berre plasseringa av bygningane. I ettertid er tomtene oppmålt og ettergodkjent. Deretter blei tomtene lagt ut for sal og Riksvold var ein av kundane.

Riksvold viser til han og kona Eva som hyttekjøparar aksepterte eit tilbod om kjøp av tomt og hytte frå utbyggar i 2008. For å sikre tomtene mot erosjon, avtalte Riksvold med ein dei dåverande grunneigarane om å få bygd støttemuren som no etter pålegg må fjernast. Personen som skal ha gjort muntleg avtale om muren, lever ikkje lenger.

Bygd på feil plass

Støttemuren blei bygd feilplassert av maskinentreprenør Geir Førde. Som kjent vart Blåhella-bruket selt i ettertid og saka om buplikt segla opp i 2016.

I ettertid vil ingen ta på seg ansvar for plasseringa av støttemuren, som i realiteten ligg på hovudbruket sitt areal. Sidan Riksvold har erkjent at han bestilte jobben hos entreprenør på vegner av seg sjølv og ein av eigarane på hovudbruket i 2008 , endar han opp i rolla som Svarte-Per. Avtalen vart gjort muntleg og kan ikkje dokumenterast.

Les også

Ei sørgeleg historie om skakk saksbehandling