Regjeringa bør ved månadsskiftet gå vidare i gjenopningsplanen til ein «normal kvardag med auka beredskap», meiner Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det kjem fram i det faglege grunnlaget dei har levert til regjeringa. Det faglege grunnlaget vart offentleggjort klokka 10 fredag.

Det er to og ein halv time før regjeringa skal halde ein pressekonferanse om koronasituasjonen, der det blir kjent om regjeringa følgjer tilrådinga til helsestyresmaktene.

– Helsedirektoratet og FHI tek atterhald om at situasjonen ikkje blir forverra betydeleg dei næraste vekene. Ved ei eventuell uheldig utvikling kan avgjerda måtte revurderast, skriv dei i grunnlaget.

Framleis nokre tiltak

Dei understrekar at kommunane framleis må prioritere vaksinasjon mot både koronavirus og influensa, og at nokre råd og tiltak blir tilrådde ført vidare.

Desse tiltaka er smittevernråda, isolasjon av smitta, nedjustert TISK, trafikklysmodellen i skular og barnehagar og vern av sårbare grupper.

Ved det regjeringa kallar «normal kvardag med auka beredskap» forsvinn dei fleste nasjonale koronatiltaka, og befolkninga vil i svært lita grad bli påverka av pandemien i kvardagen.

Einmetersregelen kan forsvinne

Regjeringa har tidlegare varsla at tiltaka som vil bli oppheva ved vidare gjenopning, er einmetersregelen, restriksjonar knytt til arrangement og samankomstar, og dessutan innsleppsstopp og krav om bordplassering på serveringsstader.

Helsestyresmaktene tilrår òg at innreiserestriksjonar og innreisetiltak gradvis blir trappa ned i ein normal kvardag med auka beredskap. FHI vil fjerne innreiserestriksjonar i fire fasar, der den første fasen kan setjast i verk raskt, medan den neste fasen kan vurderast etter tre til fire veker.