Det kan stå om livet kvar 10. dag

Ambulanse frå Helse Førde på utrykking i Ytre Bremanger. Her fotografert på Ryland.

Ambulanse frå Helse Førde på utrykking i Ytre Bremanger. Her fotografert på Ryland. Foto:

Det er akuttoppdrag i Ytre Bremanger i gjennomsnitt kvar 10. dag. Er det for lite til å halde opp ei fullverdig ambulanseteneste?

DEL

KommentarI november sa kommunestyret nei til Helse Førde sitt kompromissforslag om å lage ei «ambulanse light-ordning» i Ytre Bremanger. I staden for å foreslå full nedlegging av ambulansestasjonen og beredskapen i ytre Bremanger, vurderer ein å nytte ein ambulansearbeidar frå Helse Førde (HF), som i samarbeid med kommunalt personell vil kunne rykke ut ved raude/gule og einskilde grøne responsar. Personellet vil ha videokommunikasjon (hovudkamera) direkte til legevakt/lege for diagnostikk og behandlingsstøtte.

Med ein spleise-prislapp for kommunen på 1,7 millionar kroner, sa kommunestyret prinsipielt nei til dette, men bad om vidare dialog med helseføretaket.

Kommunalsjef for helse, Randi Ytrehus, og leiar for ambulansetenesta i HF, Stian Sægrov, har utarbeidd eit nytt notat basert på den vidare dialogen mellom kommunen og helseføretaket. Der legg dei fram konkrete tal for utrykkingar og har rekna på om det er mogleg å få ned tilbodsprisen på den såkalla «Bremanger-modellen».

Kan og vil ikkje betale 1,7 mill. for Helse Førde-ambulanse

Formannskapet skal tysdag 14. januar, ta stilling til dei nye opplysningane. Styret i Helse Førde skal handsame Prehospital plan fase 2 den 24. januar.

Sægrov og Ytrehus legg fram ein modell 2; der prislappen for spleiseberedskapen er komen ned frå 1,7 millionar kroner til kring 1 million i året. Det er liten tvil om at det no blir lagt eit betydeleg press på politikarane i formannskapet, som inneber at viss dei seier nei til dette, vil det vere opp til Helse Førde å gjere det dei har forslått i andre delar av fylket.: Å flytte/legge ned stasjonar kombinert med såkalla flåtestyring. Formar ein det over same lest som hos ordensmakta, kan ein kanskje døype det heile for «Nærambulansereforma»?

I kommunestyremøtet i november gjekk fleire politikarar på talarstolen og utfordra Helse Førde-leiarane på om det er aktuelt å be til dømes Førde kommune om pengar til å halde opp ambulanseberedskapen der. Etter å ha prøvd seg på eit typisk unnvikande byråkrat-svar, kom det til slutt eit uunngåeleg nei. Gjeldande prinsipp er at ansvaret for ambulanseberedskapen ligg hos helseføretaket, men det er vilje til å gjere unnatak for menneske som bur på stader i kategorien «Der ein ikkje skulle tru at nokon kunne bu». Merkelappen ser ikkje lenger ut til å omfatte berre veglause gardar i brattlende lier og på den ytste blankskura holmen grå. Øysamfunn med fylkesveg, fastlandssamband og 1500 innbyggarar kan snart reknast inn.

Oppdrag i 2018

Det var 319 ambulanseoppdrag for ambulansen i ytre i 2018.

134 av desse var i kategorien akutt/hastar. 28 av desse var knytt til sjukeheimen i Kalvåg.

Dei fleste oppdraga er utført i kontortida.

Nattestid er det akutt/hastar-oppdrag i gjennomsnitt kvar 10. dag.

Kjelde: Helse Førde

Konsekvensen av eit politisk nei til spleiselaget med Helse Førde, blir truleg at ambulansestasjonen i Svelgen blir flytta til eit geografisk sentrum i kommunen- i praksis i Rugsund-området. Med eit slikt scenario vil høgst sannsynleg omsynet til responstid for folk i heile kommunen vege tyngre enn den fysiske plasseringa av ein ambulansestasjon. Det kan sjåast på som eit tilbakeslag for arbeidet med styrking og modernisering av kommunesenteret i den vidstrakte kommunen.

Det er to motstridande syn i debatten om kommunale helsetenester i Bremanger kommune. På den eine sida majoriteten som slår ring om det desentraliserte helsetilbodet med to ambulansestasjonar og legesenter, eit i ytre og eit i Svelgen. Og dei som meiner at ein kan få til eit kvalitativt betre tilbod totalt sett med samling til eit felles legesenter i kommunesenteret Svelgen. Men sistnemnde alternativ vil uansett ikkje vere noko tungtvegande argument for at samling om ein ambulansestasjon betyr lokalisering Svelgen. Då må det vere omsynet til liv og helse og kortast mogleg responstid for flest mogleg som veg tyngst. At kommunesenteret kan miste ambulansestasjonen motiverer kommuneadministrasjonen til å vise vilje til å fire på prinsippet om kor kostnaden skal plasserast og gå inn for spleiselaget i «Bremanger-modellen.»

Men politikarane skal bestemme dette. Eit viktig bakteppe til saka er rett nok at regionen samanlikna med andre stader i landet har god dekning med helikopter. Redningshelikopterbasen i Florø og stadig betre utrusta ambulansehelikopter i Førde sørger for det., men det kan framleis oppstå situasjonar der også dei kjem til kort. Vil formannskapsmedlemmene kjenne seg trygge på at dei kan gjere eit legitimt vedtak om Bremanger-modellen i strid med kommunestyrevedtaket i november? Sjølv med ein lågare prislapp; kan dei seie ja til eit spleiselag med Helse Førde, når kommunestyret har sagt så tydeleg nei?

Red. anm: Kommunestyret gav i desember formannskapet fullmakt til å handtere saka vidare.Artikkeltags