BA: For Sparebanken Vest endte 2020 med et resultat før skatt på 2,39 milliarder kroner, noe som er 200 millioner svakere enn året før.

Salg av Jonsvollskvartalet AS, huseier for hovedkontoret i Bergen, bidro med en engangsgevinst på 242 millioner kroner.

Samtidig er resultatet preget av høyere nedskrivinger som følge av økonomisk uro i kjølvannet av Covid-19-utbruddet og utviklingen i oljesektoren, opplyser selskapet i en børsmelding.

For 2020 som helhet er nedskrivninger på utlån og garantier på 448 millioner, mot 52 millioner i 2019.

Økningen i fjor skyldes i all hovedsak risikoutviklingen på engasjement innenfor offshore, opplyser banken.

Tilpasser kostnader

– Vi tilpasser kontinuerlig bankens virksomhet til markedsforholdene, og med stadig økende kostnadsbevissthet i alle områder av bankdriften har vi levert svært godt over tid. I et krevende økonomisk år som 2020 har dette også vært svært viktig, uttaler konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

– For 2021 har vi satt som mål at kostnadsutviklingen fortsetter og at vi skal levere flat nominell kostnadsutvikling, fortsetter Kjerpeseth.

Han mener banken er godt posisjonert til å komme styrket ut av nedturen i norsk økonomi som følge av Covid-19 og oljeprisfallet.

– Vi har som mål at vi i 2021 skal fortsette å ta markedsandeler. Moderat kredittrisiko med høy personmarkedportefølje og diversifisert bedriftsmarkedsportefølje vil bidra til å holde tapskostnadene nede. Samtidig legger vi til grunn at 2021 også vil være et krevende år, noe vi tar høyde for i kapitalplanleggingen fremover, melder konsernsjefen.

Gaver og kundeutbytte

Basert på regnskapsåret 2020 tilføres det til sammen 579 millioner kroner til frivillighet, kultur, lag og organisasjoner for årene 2020 og 2021, opplyser banken.

– I 2020 har privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger, og frivilligheten stått i en helt ekstraordinær situasjon som har rammet hele Vestlandet. Det har vært viktig for oss å levere på samfunnsoppdraget vårt ved å stille opp for de som har blitt rammet ekstra hardt av pandemien, sier Kjerpeseth.

I april i fjor betalte banken for første gang kundeutbytte til bankens person- og bedriftskunder på totalt 300 millioner kroner.

I 2021 foreslår styret at det utbetales fullt kundeutbytte på totalt 354 millioner kroner for regnskapsåret 2020.

I tråd med Finansdepartementets føringer og i lys av usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen, foreslår styret at det utbetales 236 millioner (2,20 kroner per egenkapitalbevis) til bankens egenkapitalbeviseiere i april.