Flora kommune har difor vald å avlyse anbodskonkurransen.

I februar i 2017 vedtok styret i KF Havhesten å gå for ei større oppgradering på til saman 45 millionar kroner. I desember vedtok bystyret rehabiliteringa og utbygging, og planen var tildeling av anbod før påske, og stenging for oppgradering til sommaren.

Den første fasen av prosjektet er budsjettert til ca. 25 millionar kroner og handlar om å oppgradere og rehabilitere eksisterande anlegg, som ber preg av stor slitasje. Havhesten er dimensjonert for rundt 30.000 besøkande i året, men har opp imot 90.000 innom årleg. Dagleg er det rundt 250 brukarar innom. Det tekniske anlegget er no i så dårleg stand at dei når som helst kan stanse, og anlegget kan måtte stenge.

Styret vedtok avlysing

Det var styret i KF Havhesten, med styreleiar Anders Ole Sunnarvik i spissen, som tok valet om å avlyse. Det gjorde dei i møte 6. mars.

– Det er kun komme inn eit tilbod i samband med utlysing av rehabiliteringa på Doffin. Då det kun er komme inn eit tilbod, har ein ikkje eit prissamanlikningsgrunnlag, står det å lese i møteboka frå styremøtet.

– Tilbodet er også vesentleg over ramma for dette prosjektet, og styret vel difor samrøystes å avlyse konkurransen, står det vidare.

 

– Langt over budsjettramma

Innkjøpsleiar i Flora kommune, Arve Klokk, har no sendt brev til den einaste tilbydaren for å varsle om resultatet av konkurransen.

Tilbydaren er Åsen & Øvrelid AS i Førde.

– Det innkomne tilbodet er langt over vår budsjettramme. Sidan vi berre har motteke eit tilbod, har vi ikkje grunnlag for å vurdere det innkomne tilbodet. Manglande konkurranse er ein sakleg grunn for å avlyse konkurransen. Det er også manglande økonomisk dekning hos oppdragsgjevar for å gjennomføre konkurransen, skriv Klokk i brevet.

Flora kommune vil umiddelbart starte arbeidet med ny anbodsrunde. Men tidspunkt for utlysing, og omfang i ny konkurranse, er ikkje kjend per i dag.