Kinn-debatten er over for denne gong, men politikken rullar vidare. Torsdag er det klart for møte i kommunestyret på rådhuset i Måløy, der dei mellom anna skal diskutere barnehageopptak og kven som skal ta over plassen til Odd Bovim (Mdg) i formannskapet.

Det blir også orientering om økonomiplan og handlingsprogram for 2023 til 2026.

Sakslista er slik:

Orienteringar:

 • Økonomiplan og handlingsprogram 2023 - 2026
 • Pilotprosjekt – Mehuken

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Godkjenning av møteprotokoll
 • Spørsmål
 • Refererte skriv og meldingar
 • 2 barnehageopptak årleg, eller fortløpandebarnehageopptak i Kinn kommune
 • Reglement for kontrollutvala og Rettleiar for gjennomføring av møta i kommunen
 • Slutthandsaming - Privat detaljregulering for Øyra,Nordalsfjord gbnr 76/3 mfl, fritids- og turismeformål.
 • Uttale frå Kinn kommune til høyringsframlegg til Planprogram for Regional plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn.
 • Prinsipper for omklassifisering av veg
 • Omklassifisering av fylkesvegar til kommunale vegar -Fråsegn

Interpellasjonar

 • Interpellasjon til kommunestyre 22.09.2022 - Alternativbruk av 15 millioner kroner opprinnelig avsatt som statlig tilskudd til deling av Kinn
 • Val av medlem i formannskapet, varamedlem i plan-,miljø- og næringsutvalet, varamedlem i klagenemnda ogvaramedlem i prosjektutvalet - for Odd Bovim
 • nterpellasjon til kommunestyre 22.09.2022 - Tilbod ompleie- og omsorgsplass i nord eller sør