Det er for lengst nedfelt i Fremskrittspartiets prinsipp - og handlingsprogram å arbeide for at utvalgte flyplasser, som har nærhet til høy produksjonsaktivitet, skal utvides til å kunne være en eksportflyplass også for utenlandsfly.

Det er nå også innarbeidet i Vestland FrP sitt partiprogram å vurdere muligheten for å etablerer en eksportflyplass ved utviding av lufthavnen i Florø. Foran høstens kommunevalg er Fremskrittspartiet således det eneste partiet som har programfestet en slik utbygging. I samme anledning kan det være verdt å nevne at FrP i regjering kan vise til gode resultater innen samferdsel, så vel som innen næring - og fiskeriforvaltning. Gjennom sine respektive ministerposter.

Florø lufthavn ligger like ved skipsleden med kort avstand til hele vestkystens produksjonsanlegg for fiskeoppdrett. Ved utvidelse av rullebanen til 3 kilometers lengde, vil det falle naturlig å bygge en helt ny flyterminal i vestenden, med tilhørende kaianlegg og andre nødvendige fasiliteter for tilførsel av råvarer sjøveien.

En slik løsning for eksport av sjømat er både fremtidsrettet, samfunnsøkonomisk gunstig og samtidig hurtigere enn dagens. Å flytte tilførsels-transporten vekk fra veinettet innebærer langt lavere veislitasje og utslipp samt risiko for ulykker. I dag går denne transporten over fjellet til Gardermoen og på landsbasis har vi hvert år 800 møteulykker mellom vogntog og personbil.

En flyterminal med eget kaianlegg åpner samtidig for hurtigbåtanløp og med tiden kanskje også for cruiseskip. For reiser med ordinære passasjerfly, innebærer dette at nye Kinn kommune kan gi alle sine innbyggere spesielt gode kommunikasjonsmuligheter.

En flyplass-båtrute med utgangspunkt i Måløy vil også kunne utvide passasjergrunnlaget fra nordlige deler av fylket. Båt- avganger fra Måløy halvannen time før flyavgang med for eksempel innsjekk ombord, er ikke utenkelig.

En utvidelse av Florø lufthavn vil skape flere titalls nye arbeidsplasser knyttet til drift og vedlikehold. Et enda større potensiale ventes å ligge innenfor næring knyttet til sjøtransport og lokal foredling av råvarer.

Utvidelsen vil også ha gunstige lokale miljøpåvirkninger i og med at flystøy flyttes vekk fra bebodde områder. Dette gjelder også traseen for innflyging fra øst, som flyttes lenger ut over Solheimsfjorden.

I tidligere debattinnlegg har både MDG og Venstre omtalt fremtiden til Florø lufthavn. MDG tar til orde for å beholde lufthavnen som i dag uten å båndlegge nye areal, siden elektriske luftfartøy beregnet for kortdistanse angivelig vil gjøre lange rullebaner overflødige.

Når det her gjelder fraktfly med avgangsvekt på opp mot 500 tonn, som skal fly til fjerne destinasjoner, stiller det seg ganske annerledes. Vi håper imidlertid at MDG vil imøtekomme de positive miljømessige gevinstene ved at flyfrakten av norsk sjømat til fjerne markeder, foregår fra der produksjonen finner sted og at tilførselen flyttes fra land - til sjøtransport.

Venstre sitt forslag går ut på å trekke med det lokale næringslivet i et offentlig privat samarbeid med mål å finansiere en utbygging av flyplassen for opp til mellomdistanse passasjertrafikk.

Det er viktig å presisere at FrP har forberedt noe som er langt mer ambisiøst. En raskest mulig utbygging av Florø lufthavn til eksportflyplass, er noe som storsamfunnet trenger og vil være villig til å betale for.

Kinn FrP ser det som realistisk å få dette prosjektet inn i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.

En viktig forutsetning er naturligvis oppslutning blant våre velgere. Jeg lover å gjøre mitt ytterste for at dette skal bli realisert, dersom jeg blir gitt den nødvendige tillit.

Godt valg den 9. september.

Utviding av flyplassen i Florø er unødvendig - elfly krever ikke lengre rullebane!

Politikarane må kome på bana og utvide rullebana