- Vi har ikkje anna val enn å køyre sak på spekulativt forfall

PRØVD ALT: Plansjef i Flora kommune, Anders Espeset, fortel dei har gjort alt dei kan for å hindre forfallet i Trovikeigedommane, utan å lukkast.

PRØVD ALT: Plansjef i Flora kommune, Anders Espeset, fortel dei har gjort alt dei kan for å hindre forfallet i Trovikeigedommane, utan å lukkast.

Artikkelen er over 1 år gammel

Plansjef i Flora kommune, Anders Espeset ser ikkje noko anna løysing enn å køyre sak mot eigaren av Trovikeigedommane.

DEL

Det er ikkje noko meir å gjere politisk, det er ikkje noko meir å gjere administrativt, og no ser ikkje plansjefen i Flora kommune noko anna løysing enn å stramme grepet.

Ved utgangen av november går rammeløyvet som er gitt for Trovikkvartalet ut. For å på på plass dette rammeløyvet for utvikling av Trovikeigedommane, har det vore gjort mykje tautrekking mellom Flora kommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune si kulturavdeling. No kan det sjå ut som alt arbeidet har vore gjort forgjeves.

- Det er ein stor og omfattande jobb som har vore gjort, og etter november i år, så må ein starte på scratch igjen, seier Anders Espeseth, plansjef i Flora kommune.

No prøver eigaren Sverre Stenbakk å selje eigedommane. Han fortalde i Firdaposten nyleg at han sjølv har ønskt å gå i gang med prosjektet, men at han ikkje fekk tilgang til teikningane som har vore laga for området, då arkitekten signaliserte at dette var Skanska sine teikningar. 

Irrelevant

På spørsmål om eigaren ikkje kan få tilgang til dei teikningane som har vore utarbeidd, så svarar Espeset at det ikkje er hans bord. 

– Det er irrelevant for Flora kommune om det finnast teikningar han ikkje får tilgang til. Dette kjenner ikkje vi til. Så om det er det som er problemet for at prosjektet ikkje blir starta opp, så kan i alle høve ikkje kritikken rettast mot Flora kommune, svarar han.

ROTE: Trovikkvartalet slik det framstår i dag. Forfallet strekk seg snart 20 år tilbake.

ROTE: Trovikkvartalet slik det framstår i dag. Forfallet strekk seg snart 20 år tilbake. Foto:

Då Stenbakk kjøpte Trovikeigedommane eksisterte det ikkje ein klar reguleringsplan som sa noko om at det ikkje kunne bu folk i området. Men følgande retningslinje stod om Trovikeigedommane i gjeldande kommunedelplan frå november 1998 som viste at det var eit område som var under særskilt krav om vern. 

Frå kommunedelplan for Trovikkvartalet november 1998:

"Innanfor området er det ikkje tillate med riving og/eller nybygging før det ligg føre ein reguleringsplan som avklarer omsynet til vern. Søknad om rive- og byggeløyve innanfor dette området kan bli handsama før det ligg føre ein verneplan dersom verneinteressene for den aktuelle eigedommen med nære område er greidd ut. Dersom det blir løyve til nye bygningar, skal den arkitektoniske ideen og konkret utforming av prosjektet relatere seg til det verneverdige miljøet."   

Vi har prøvd alt, det er ikkje noko veg utanom

Anders Espeset, plansjef Flora kommune

Denne kommunedelplanen seier ikkje noko om at det ikkje kan bu folk i området, noko Stenbakk har peika på har vore grunnlaget for at han skal kunne finansiere eit prosjekt. 

I samband med reguleringa av området Horne Brygge i vest, vart det også lagt premiss overfor Trovikeigedommane som sa at eigedommane skulle nyttast til næring og ikkje som bustader. Dette er planen som no ligg til grunn for området. Stenbakk tok advokat og klaga på dette vedtaket, men fekk ikkje medhald. 

Har vore positive

Rammeløyvet som er godkjent opnar altså ikkje for bustader, men plansjefen fortel at han i møte med Stenbakk signaliserte at endringar som kunne opne for bustader i området, var noko dei ikkje var avvisande til.

– Bustader er ikkje i ramma som er gitt, men å legge til rette for bustader ifrå 2. etasje og oppover, meiner vi kan vere fullt mogleg å få til, seier Espeseth. 

Han meiner det er politisk støtte til å få til noko på dette feltet, men initiativet, peikar plansjefen på, må komme ifrå eigar.

Etter det Firdaposten kjenner til har eigaren hatt gode leigeinntekter på området i dei åra Flora kommune har jobba med å finne ei løysing for å realisere eigedommane. Likevel er eigaren tydeleg på at han opplever å bli boikotta og motarbeidd av Flora kommune.

– Så langt har det ikkje lukkast med dialog og frivilligheit ovanfor eigaren. Vi har gjort alt både administrativt og politisk for å få løyse dette. Så no går det mot at vi må køyre saka som går på spekulativt forfall, avsluttar plansjefen.

Artikkeltags