Talet på nye innleggingar på grunn av influensa er sterkt aukande. Frå veke 51 til veke 52 auka influensainnleggingane med 48 prosent.

Epidemiane av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjonar heldt fram med å auke i veke 51 og 52, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Særleg influensaen spreier seg. Det vart registrert 832 innleggingar i veke 52, mot 561 i veke 51, som er ein auke på 48 prosent.

– Talet på nye sjukehusinnleggingar med luftvegsinfeksjonar er høgt og aukar framleis. Det er no fleire innleggingar med influensa enn med covid-19. Talet på nye innleggingar på intensivavdeling er førebels nokså lågt, opplyser FHI i den vekevise rapporten sin .

– Fleire land, inkludert dei nordiske, opplever samtidige epidemiar av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med stor belastning i sjukehusa, heiter det vidare.

Auken i talet på nye pasientar som blir lagde inn på grunn av covid-19, ser ut til å flate ut. Det er førebels rapportert om 313 nye pasientar i veke 52, men dette er forventa oppjustert.

Tilsvarande tal var 338 pasientar i veke 51, mot 368 veka før.

Det er vidare 700 sjukehusinnleggingar der pasientane har laboratoriestadfesta covid-19, men det er ikkje angitt om dette er årsaka til innlegging eller ei.

Talet på dødsfall har gått noko ned dei siste vekene. I veke 52 blir 80 dødsfall knytt til covid-19, medan det var 88 i veke 51 og 93 i veke 50.

(©NPK)