Talet på koronainnleggingar har meir enn dobla seg dei siste fem vekene, og koronasmitten aukar, ifølgje Folkehelseinstituttets (FHI) vekerapport.

– Covid-19-epidemien er aukande, etter ein periode med stabil førekomst. Overvakinga av virus i avløpsvatn har vist stor auke gjennom februar og mars, skriv FHI.

Talet på nye intensivinnleggelser og koronarelaterte dødsfall er stabilt lågt. I veke 12 er det førebels rapportert om 98 nye sjukehusinnleggingar med korona som hovudårsak, medan det var to nye innleggingar på intensivavdeling.

Det er ein svak oppgang i influensaepidemien.

Førekomsten av luftvegsinfeksjonar i befolkninga er svakt aukande, men normalt for årstida. Talet på innleggingar med luftvegsinfeksjon er stabile.

– Påskeferien kan bremse smitteutvikling dei kommande vekene, men den vidare utviklinga av epidemiane er usikker, skriv dei vidare.

Det er no fleire innleggingar med korona enn med influensa.

– Vi reknar med ei vårbølgje no og kanskje eit par bølgjer til i løpet av året, men desse vil neppe bli så store som bølgjene i 2022, seier fagdirektør i FHI Preben Aavitsland til VG.

Over fleire veker har det vore ein auke i nivåa av koronavirus i avløpsvatn. Det kan sjå ut til at dette har vore tidlege teikn på ei ny bølgje, ifølgje FHI.

Det er ingen teikn til at viruset vil gi meir alvorleg sjukdom.

(©NPK)