Fellesnemnda for Kinn har møte på Flora samfunnshus i dag, og du kan følge møtet direkte her.

Her er saklista:

Orienteringar:
Maritim foreining på Horne brygge
Framlegg til kommunevåpen og grafisk profil Tilsettingsprosesser

Sakliste
001/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
002/19 Godkjenning av møteprotokoll
003/19 Refererte skriv og meldingar
004/19 Orientering frå prosjektrådmann
005/19 Orienteringssak -arbeidet i dei politiske underutvala/arbeidsgruppene - Status
006/19 Drøftingssak -Organisering av hamnene i regional samanheng
007/19 Vurdering av habilitet
008/19 Suppleringsval i Forhandlingsutvalet
009/19 Førebels regnskapsrapport 2018
010/19 Oppdatert indikasjon på skatt og rammetilskot for Kinn kommune
011/19 Fellesnemnda si uttale til kommunane sine budsjett, økonomiplan og handlingsprogram for 2019 – 2022