Totalt blir drivstoffavgiftene reduserte i vegtrafikken for folk flest med 600 millionar kroner. Når også avgiftsslettinga på mineralolje er rekna inn, er den totale reduseringa på cirka 2,2 milliardar kroner etter at auken av CO2-avgiftene er medrekna.

– Drivstoffprisane har auka kraftig gjennom 2022. Mange hushald og bedrifter opplever høge drivstoffprisar som ei stor utfordring. Reduserte drivstoffavgifter bidreg til å gjere kvardagen litt enklare for hushald og næringsliv, og vil bety spesielt mykje for bygg- og anleggsbransjen, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Stortinget har vedteke regjeringsforslaget om å fjerne grunnavgifta på mineralolje frå 1. januar. Det vil særleg komme bygg- og anleggsbransjen til gode.

Nettoreduksjon på 600 millionar

Vegbruksavgifta på drivstoff blir redusert med samla 1,88 milliardar kroner, medan høgare CO2-avgift i vegtrafikken aukar inntektene til staten med 1,26 milliardar kroner. Nettoreduksjonen på drivstoff i vegtrafikken blir dermed i overkant av 600 millionar kroner, opplyser regjeringa.

Fjerning av grunnavgifta på mineralolje inneber ein lette på 1,95 milliardar kroner. Høgare CO2-avgift for ikkje-veggåande maskiner aukar inntektene til staten med 390 millionar kroner, inkludert den nye satsen for kvotepliktige. Nettoreduksjonen i avgifter på drivstoff til ikkje-veggåande maskiner – jordbruks- og anleggsmaskiner og industri – blir dermed om lag 1,56 milliardar kroner.

Auka bio-krav

– Regjeringa varsla i Hurdalsplattforma at vi vil «redusere avgifter som rammar folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter». Reduksjonen i drivstoffavgifter i 2023-budsjettet er ei direkte oppfølging av avgiftspolitikken til regjeringa, seier Vedum.

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff i vegtrafikken frå 15,5 til 17 prosent. I tillegg blir eit nytt omsetningskrav innført for biodrivstoff til ikkje-veggåande maskiner, som blir sette til 10 prosent. Auka omsetning av biodrivstoff, til erstatning for fossile drivstoff, vil gi redusert utslepp av klimagassar og blir anslått meir enn å vege opp for effekten av avgiftsreduksjonane, opplyser regjeringa.

(©NPK)