I Fjordenes Tidende av 30. april går det frem at prosjektrådmann Terje Heggheim i sitt fredagsbrev varsler en pause i tilsettingene i Kinn Kommune. Det er nok en fornuftig tanke ut i fra de tilsettinger som er blitt fortatt i de siste. Kanskje trenger en å tenke seg om hva som skal være kriteriene for tilsetting i kommende Kinn Kommune. Skal det være kompetanse og erfaring eller skal det være om vedkommende kommer fra Florø eller Måløy, det som en til nå har erfart så er det det siste som virker å være avgjørende, ikke hvilken kompetanse en har.

Tone Holvik søkte på stillingen som assisterende rådmann i Kinn. Tone som i en årrekke har vært kommunaldirektør og ved flere perioder vikariert som rådmann i Vågsøy ble ikke ansatt i stillingen. Hun klaget til Sivilombudsmannen fordi hun var kritisk til prosessen, hun undret seg over utlysningstekst, innkalling og gjennomføring av intervju, mangel på innhenting av referanser og mangel på spørsmål om dokumentasjon.

Tone Holvik fikk ikke medhold i sin klage til Sivilombudsmannen.

I et intervju med Fjordenes Tidende utaler prosjektrådmann Terje Heggheim følgende. «Når ein slik gjennomgang ikkje gir grunnlag for kritikk synes vi sjølvsagt det er greit å få det stadfestet. Vi har heile tida vore lojale til kvalifikasjonsprinnsippet». For ordens skyld kan da nevnes at den som fikk jobben som assisterende rådmann var dagens ansatte rådmann i Flora, som en da vil oppdage så er både prosjektrådmann som skal bli rådmann i Kinn og assisterende rådmann fra Florø. Var det ikke noen som snakket om delt administrasjon mellom Florø og Måløy?

Det tok ca. 14 dager så har prosjektrådmann og Kinn kommune kastet «lojale kvalifikasjonsprinnsippet» over bord, for nå gjaldt det å få brannsjefen i Kinn plassert i Florø også. Og da gjelder ikke kvalifikasjonskravet/prinsippene lenger.For nå var en i gang med tilsetting av personer i Kinn Kommune, med fordeling mellom de to senterne Måløy og Florø. Vi skulle jo ha delt administrasjonssenter, som Rolf Domstein var talsmann for dersom jeg ikke husker helt feil. For meg viker det nå som Florø administrasjonen alt har bestemt hvem som skal ansettes lenge før stillingen er utlyst.

Min påstand her, dokumenterer jeg igjennom ansettelse av Brannsjef i Kinn, en stilling som ble utlyst internt og det var to søkere på. Brannsjefen i Vågsøy Kommune og Brannsjefen i Flora kommune.

Forskjellen på disse to personene er følgende:

  • Brannsjefen i Vågsøy Kommune har landets høyeste brannutdanning.
  • I tillegg til dette har han instruktør utdanning i røykdykking ved Norges Brannskole og instruktør utdanning for Nødnett.
  • Ekstra utdanning innen Farlig Gods (Oljevern).
  • Utdanning for ambulanse personell, Medisinsk og Redningsteknisk del, (dette for å være enda betre skolert ved større ulykker med personer involvert).
  • 21 års erfaring frå brann og redning, hvor? år som varabrannsjef og 5 år som brannsjef.

Brannsjefen i Florø har kurs igjennom brannvesenet, men er nettopp startet på utdanning ved Norges Brannskole.

  • Har vært varabrannsjef fra november 2018, med dispensasjon på kompetanse og utdannelse.
  • En dispensasjon fra Direktoratet som kun gjelder utrykningsleder.
  • Ingen dispensasjon for å være brannsjef, selv om han er ansatt som det i Flora Kommune i dag.
  • Og ikke nok med det, selv om han ikke har godkjenning/dispensasjon til å fungere som brannsjef i Flora, så leir Flora Kommune ut brannsjefs tjenester til Bremanger Kommune i tillegg.

I utlysningsteksten stod følgende for å være kvalifisert som brannsjef: Ha godkjent dei formelle krava som blir stilt for å inneha denne stillinga. Dette var et naturlig krav i og med brann og eksplosjonsvernloven setter formelle krav til hvem som lovlig kan være brannsjef i en kommune. Likevel valgte prosjektrådmann å ansette vedkommende som ikke hadde de formelle, lovbestemte krav i orden. De gav altså blaffen i hva Norges lover sier, for det var viktigere å ansette brannsjefen i Flora. Og i dag har Kinn kommune en brannsjef som er ulovlig og som direktoratet har sagt ikke vil få dispensasjon så lenge det var andre kvalifiserte søkere. 

Når så brannsjefen i Vågsøy skal sette opp sine referanser i søknaden, forlanger kommunalsjef Rolf Bjarne Sund at han skal sette opp Knut Ove Leite som referanse. For det første er dette et overgrep, Rolf Bjarne Sund har ingen rett til å forlange hvem som skal stå som referanse. Hvem en søker ønsker som referanse er opp til en selv, kommunalsjef Rolf Bjarne Sund har ingen rett til å forlange referanser. Jeg har selv arbeidet i kommunen i en årrekke, men har aldri opplevd maken. Jeg har også tatt dette opp med en advokat som trodde nesten ikke det han hørte, og som mener at dette er helt uhørt.

Jeg har nå ringt rundt til flere av de som har søkt om jobb i Kinn, for å høre hvor mange andre Rolf Bjarne Sund har bedt om å sette opp Knut Ove Leite som referanse. Det overrasker en sikkert ikke at ingen andre, så langt jeg har registret er kontaktet om at Knut Ove Leite skal være referanse.

Hvorfor var det så viktig at Knut Ove Leite skulle være referanse nettopp på denne stillingen? Det har jeg spurt Rolf Bjarne Sund om, men dette vil han tydeligvis ikke svare på, av helt forståelig grunn, for her har han virkelig et forklaringsproblem.

Det er grunn til å tro at dette er et avtalt spill mellom Rolf Bjarne Sund og Knut Ove Leite, ellers hadde ikke Rolf Bjarne Sund forlangt at Leite skulle føres opp som referanse. En trenger ikke være «stjerneforsker» for å skjønne hva som ligger bak. Det er grunn til å tro at Knut Ove Leite var ønsket som referanse for å gi uriktige negative innspill i det spillet som tydelig er drevet i denne ansettelsessaken.

Feilaktige negative opplysninger på en meget dyktig brannsjef?

Jeg var på de fleste orienteringsmøter om Kinn, dersom jeg ikke tar helt feil så ble det på ett eller annet møte i forbindelse om Kinn sagt at Knut Ove Leite ikke skulle være involvert i ansettelser i Kinn kommune. Det er derfor betimelig å spørre hvorfor ble han trekt inn i denne saken? Dette var nok siste mulighet Leite hadde til «fullføre truslene» han kom med i møte med brannsjef og varabrannsjef den 17.06.16. Denne saken handlet om kommunalt bygg i Deknepollen, et bygg som ennå ikke er godkjent!

Det handler om et planlagt spill som nå gjennomføres i administrasjonen i Kinn for at nettopp brannsjefen skal være plassert i Florø og ikke i Måløy.La meg få lov å fortelle at bare i brannvesenet i Måløy er det ca. 10 personer som hadde bedre brannteknisk utdannelse en vedkommende som er ansatt i stillingen som brannsjef i Kinn, når ansettelsen ble gjort. Her går det på plassering og ikke på faglig kompetanse, hvordan det kan forsvares er helt ufattelig, men når det gjelder å få på plass brikkene for Kinn så virker det som alt er OK.

Jeg har selv i 44 år vært ansatt som varabrannsjef og brannsjef så jeg har rimelig godt  kjennskap til hva som trengs av kompetanse for å være brannsjef i en kommune. Min påstand er at administrasjonen i Florø hadde bestemt seg for hvem de skulle ansette som brannsjef lenge før stillingen ble utlyst og besatt.

Er det på denne måten vi som beboere Vågsøy i en fremtid Kinn Kommune skal bli behandlet? Dersom svaret er ja, da har vi gjort vår største tabbe i Vågsøy Kommunes historie ved å slå seg sammen med Flora i Kinn Kommune.

Det er på tide at våre politikere kommer på banen og setter seg inn i saken rundt denne ansettelsen, dette er en forbigåelse og et spill som grenser mot det kriminelle. Det er ikke mulig med vanlig fornuft gjøre en slik ansettelse som admirasjonen i Kinn Kommune har gjort i dette tilfellet. Dette er en total overkjøring av dyktige folk ansatt i Vågsøy Kommune, og det blir vel ikke den siste er jeg rimelig sikker på.

Protokollen i denne ansettelsen er ennå ikke signert, hvorfor er den ikke det? Jo, fordi det er personer som ikke vil skrive under fordi de skjønner den urett og totale feil som her er begått i denne ansettelsen.

Jeg ber om å få svar på følgende fra ledelsen i Kinn: Er det kompetansen eller er det hvor vedkommende (Måløy/Florø) kommer fra som skal være avgjørende for ansettelser i Kinn Kommune? Hva var motivet fra kommunalsjef Rolf Bjarne Sund når han forlangte Knut Ove Leite som referanse? Hvorfor var det viktig at Knut Ove Leite var referanse når det gjaldt denne stillingen, og ikke til andre søkere? Skal det være vanlig praksis at kommunalsjefer i Kinn Kommune skal bestemme hvem søkerne velger som referanse?

Til høsten har vi valg på kommunestyre, det er med spenning jeg ser frem til resultatet av det valget og den videre opplevelse med Kinn Kommune.

Journ. anm: Rolf Bjarne Sund har fått lese gjennom påstandane som er sett fram av Hjelle i dette lesarbrevet. Han seier til Firdaposten at han ikkje kommenterer tilsettingsprosessar.

Firdaposten gjer også merksam på at forfattaren av dette innlegget, Helge Hjelle, er far til brannsjefen i Vågsøy, Kim Hjelle.