Dette er dei nye nasjonale koronatilrådingane og -reglane frå regjeringa som tek til å gjelde natt til torsdag 25. mars:

Dette er dei nye tilrådingane:

* Éinmeteren blir no til tometeren. Dei som du hittil har halde minst éin meters avstand til, må du frå no av halde minst to meters avstand til.

* Maks to gjester på besøk.

* Viss du kjem frå eit område med høgt smittenivå, bør du verken reise på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Dei som bur åleine og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av éin til to faste venner.

* Ha få kontaktar og dei same over tid. Du bør avgrense den sosiale kontakten mest mogleg.

* Bruk av munnbind på alle stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand.

* Berre nytte seg av kjøpesenter og varehus i heimkommunen.

* Alle reiser som ikkje er nødvendige, bør utsetjast med desse unntaka:

* Reiser til og frå arbeid når det ikkje er mogleg med heimekontor.

* Reiser heim til familien for studentar utan familie der dei studerer.

* Reiser til hytte og fritidsbustad saman med eigen husstand.

* Det er tidlegare bestemt at det skal vere digital undervisning i universitet, høgskular og fagskular frå og med 6. april. Dette blir no flytta fram til 25. mars og varer til 12. april.

Dette er dei nye reglane:

* Det blir forbode med skjenking av alkohol over heile landet.

* Det blir forbode med innandørs organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvarar.

* Treningssenter blir stengde, men kan ha ope for innbyggjarane i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

* Symjehallar skal stengjast, men kan ha ope for mellom anna barn på symjetrening og personar som treng bassenget til rehabilitering.

* Underhaldningsparkar, bingohallar og liknande underhaldningstilbod blir stengt.

* Arbeidsgivar skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå på alle arbeidsplassar det er praktisk mogleg.

* Personar som returnerer til Noreg etter unødvendige utanlandsreiser, må vere heile karantenetida på karantenehotell og kan ikkje teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

* Regjeringa rår til at alle planlagde arrangement blir avlyste. Viss arrangement ikkje kan utsetjast, gjeld desse reglane:

* Innandørs blir det tillate 20 personar på arrangement med faste, tilviste sitjeplassar.

* Innandørs blir tillate 50 personar på idrettsarrangement for personar under 20 år som høyrer til idrettslag i same kommune.

* Utandørs blir berre tillate 50 personar på arrangement.

* Det blir tillate med 50 personar i gravferder og bisetjingar når det blir nytta faste tilviste plassar.

(©NPK)