I tidsløpet kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lagt opp til, får Kinn kommune berre tre veker på seg frå kunnskapsgrunnlaget er klart til kommunestyret skal avgjere delingsspørsmålet. Saka var tema i kommunestyret fredag, og kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen uttrykte bekymring for om det i det heile var mogleg å få det til.

– Det er veldig korte fristar. Dette er ei særs krevjande og komplisert oppgåve, som blir vanskeleg å løyse, sa Bang-Olsen.

Administrasjonen jobbar no med ei prosjektskisse over korleis ein skal gjennomføre alle dei ulike prosessane framover. I løpet av juni månad må ein avgjere korleis folkerøystinga skal gå føre seg. Berre den er eit massivt stykke arbeid, som ein må ha minst to månader på å førebu. Blir det deling må ein før jul ha på plass ein ny organisasjonsplan, med oversikt over kven som skal jobbe kvar, ein må lyse ut stillingar og førebu delinga på alle plan.

Prosjektskissa vil bli lagt fram på eit ekstraordinært kommunestyremøte rundt 6. – 10. juni.

Parallelt med dette vil kommunedirektøren kontakte departementet om tidsplanen.

– Eg vil sende brev til departementet for å klargjere ein del premissar, og for å høyre om det er mogleg å få meir tid. Eg vil be dei vurdere framdriftsplanen. Slik det er no klarer vi ikkje å nå departementet sine eigne retningsliner for folkerøysting, som seier at slike ikkje skal vere i skuleferiar, sa Bang-Olsen.

– Loddet er kasta av kommunestyret, og vi i administrasjonen skal sjølvsagt gjere vårt beste for å få dette til. Eg skal legge fram ein sak med ei framdrift som sikrar at det kan gjennomførast, forsikra han.

– Provoserande

Ordførar Ola Teigen informerte om sitt møte med Statsforvaltaren om Kinn-utgreiinga. Han skrytte av godt samarbeid med den instansen, samstundes som han kritiserte departementet og kommunalministeren.

– Det gjekk over ein månad frå statsråden sa han skulle sende oppdragsbrevet, til han faktisk gjorde det. Det er lenger enn vi får til å informere innbyggjarane, arrangere fleire folkemøte og to kommunestyremøte. Dette er provoserande og uforsvarleg. Eg er irritert og sint på vegner av dei tilsette og innbyggarane våre, sa Teigen i kommunestyremøtet.

– I spørsmålet om deling av Kinn har eg alltid vore på kollisjonskurs med Teigen. Alltid. Men i dag er eg einig med Ola. Vi har kome i ein uhyrleg vanskeleg situasjon. Eg trur likevel vi kan klare å gjere prosessen forsvarleg. Det er uansett sterkt kritikkverdig at ministeren har rota vekk tida her, kommenterte Geir Oldeide (Raudt).

Frank Willy Djuvik (Frp) utfordra Ap-ordføraren på at partiet hans sit i regjering, og har statsministeren.

– Regjeringa har to parti. Er det Sp som styrer dette departementet aleine? Viss dette er så uforsvarleg, har ordføraren teke det opp med statsministerpartiet sitt?

Møter Ap-leiinga sentralt

– Eg skulle hatt møte i dag, men det kolliderte med kommunestyremøtet. Det er difor flytta til måndag. Så eg skal ta dette opp med partileiinga, svarte ordføraren.

Det stadfesta også Lars Terje Standal frå Ap at også kommunepartiet skal gjere.

– Eg veit ikkje kvar eg skal starte i denne saka. Men den skal opp på høgste hald i Ap, det har vi allereie tatt initiativ til. Og at det her ikkje blir tid til at kommunestyret skal seie meininga si om innhaldet i utgreiinga … Då burde kommunestyret skjønne kva som er på gang, hinta han.

Varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) var samd i at det var «veldig uheldig at vi har så kort tid».

– Vi har hatt dialog og fleire gonger etterlyst brevet frå ministeren. Forklaringa på at det vart forsinka var at departementet måtte forsikre seg om at tidsløpet lét seg gjennomføre. Vi kan uansett sette ein dato for folkerøysting i slutten av august, så kan vi bruke dei tre vekene før til å informere folk, meinte ho.