Kvinners rettigheter i arbeidslivet handler om retten til 100% fast stilling.

Kvinners rettigheter i arbeidslivet handler om kvinners muligheter til å kunne gå i 100% stilling frem til pensjonsalder.

Kvinners rettigheter i arbeidslivet handler om at utdanninger på samme utdanningsnivå verdsettes likt lønnsmessig.

100% faste stillinger skal være regelen, har regjeringen Støre slått fast i sin regjeringsplattform. Dette er et viktig signal for kvinners rettigheter. Norge har en vei å gå før dette er en realitet. Stillinger utlyses, ofte som deltidsstillinger, uten at det er gjøres vurderinger av kompetanse- og bemanningsbehov i tjenestene før utlysningsteksten publiseres.

Organiseringen av helsetjenesten, arbeidstidsordningene og arbeidsbelastningen er for mange ikke forenelig med å kunne stå i yrket i 100% stilling frem til pensjonsalder. Resultatet er at mange sykepleiere går ut i uførepensjon 5-10 år før andre yrkesaktive på samme alder. En praksis som går ut over inntjening og fremtidig pensjon.

Deltidsarbeid er lite samfunnsøkonomisk. Befolkningsframskrivinger for de kommende tiår viser at behovet for kompetanse i helsetjenesten er økende. Det er derfor av stor betydning for samfunnet at flest mulig sykepleiere jobber 100% stilling frem til pensjonsalder.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, har ved flere anledninger hevdet at lønnen må opp og belastningen må ned. Alle kommuner i Vestland fylke har utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, likevel er det få kommuner som tilbyr lønn over tariff.

De samme kommunene ville med stor sannsynlighet brukt lønn som virkemiddel for å rekruttere nødvendig kompetanse innenfor f.eks. ingeniørfaget. I tillegg ville arbeidsgiver også strekt seg langt for å innfri et lønnskrav fra aktuelle kandidater.

En sykepleierutdanning kan sammenlignes med en treårig ingeniørutdanning. Tall viser at sykepleierne tjener 19% mindre enn sammenlignbare yrker der menn er overrepresentert.

Samhandlingsreformen har ført til en forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten uten at det har fulgt ressurser med. Belastningen må ned sier Sverresdatter Larsen. Enkelte vil hevde at sykepleierne sutrer, og at vi må tåle å stå i belastningen. Sykefraværsstatistikken, uførhet og tidlig pensjon vitner om det motsatte. Det gjør også de utallige avviksmeldingene som blir rapportert inn, spesielt fra kommunal sektor, men også i øvrige deler av helsetjenesten. Dette er avvik som må ses i sammenheng med ressursene som tilføres tjenesten.

Mange sykepleiere velger å jobbe redusert for å kunne stå i belastningen. Andre blir ufør eller går over i tidlig pensjon. I et samfunnsperspektiv er ikke dette bærekraftig.

Det må gjøres noe med belastningen i helsetjenesten, slik at flere av de ansatte i de kvinnedominerte yrkene har mulighet til å stå i full stilling frem til pensjonsalder.

Historisk handler 8. mars om kvinners rettigheter i arbeidslivet. Historien om kvinners rettigheter i arbeidslivet går over hundre år tilbake i tid. Det er fortsatt mange kamper igjen å kjempe for at kvinner skal ha like vilkår i arbeidslivet som menn i sammenlignbare yrker har.

8. mars er fortsatt en viktig dag for kvinners rettigheter i arbeidslivet.

Gratulerer med dagen!