Vindindustrien raserer kysten vår

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vindindustri beslaglegger enorme areal, ødelegger urørt natur, gir få om ingen lokale arbeidsplasser, dreper utrydningstrua fugl, flaggermus og insekter.

DEL

MeiningarDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Vindindustri fører til verditap på naboeiendommer, medfører helseplager og redusert livskvalitet for de som bor der. Vindindustri ødelegger andre næringer. Når en vet alt dette skulle en kanskje tro at det ikke var lov å sette opp vindturbiner i norsk natur, men de er i ferd med å poppe opp langs hele norskekysten.
 

Utbygginga på Guleslettene og Hennøystranda er det dessverre for sent å stoppe, men Bremangerlandet kan fortsatt reddes. Det er valg om få uker, og det er på tide at politikerne våre forteller oss hva de gjør for å stoppe denne galskapen.

Nasjonale fugletrekk går rett gjennom vindindustriområdene

Vindindustrianleggene på Bremangerlandet, Hennøystranda og Guleslettene ligger i trekkruten for våre trekkfugler. I konsekvensrapportene som en finner på NVE sine sider sammen med konsesjonssøknaden går det klart frem at konsekvensene for trekkende fugl ikke er tilstrekkelig utredet.

Det er et krav i konsesjonsvillkårene at det skal utføres telling av fugl i minst 1 sesong,  vår og høst. Dette er ikke gjort for Bremangerlandet vindkraftverk. På en enkelt ettermiddag i vår observerte jeg 9 gåseploger med til sammen flere tusen fugl over Florølandet på vei nordover, ser en på kartet vil en se at disse vil passere rett igjennom anleggene på Guleslettene, Hennøystranda og Bremangerlandet.

Når det gjelder rovfugl er det ifølge rapportene fra fylkesmannen registret en mulig hekkelokasjon for kongeørn 900m fra anleggsområdet på Bremangerlandet, 8 sikre hekkelokasjoner for havørn innenfor en radius på 5 km rundt industriområdet. Det er også kjent at ørn har et jaktområde med en radius på opptil 20km fra reirplass dette vil si at antallet ørner som kan bli berørt av anlegget på Bremangerlandet vil være betydelig større en de 9 hekkende parene som er omtalt i fylkesmannens rapport. Ørn og annen åtselfugl vil bli tiltrukket av drepte og skada fugl som ligger under vindturbinene.

Om Bremangerlandet vindkraftverk blir utbygd ser jeg det som 100% sikkert at alle hekkende ørner på Bremangerlandet er utryddet innen 5-6 år

Jeg har fortsatt minner fra barndommen da jeg var på ferie hos min onkel og tante på Klungreset der vi ofte så ørn jakte over fjellene som i dag vil være midt i industriområdet. De siste 16 årene har vi hatt vårt eget feriested i Bremanger der vi tilbringer all vår fritid, vi har direkte utsikt til fjellene rundt Dalavatnet. Det går ikke ei eneste helg uten at vi kan glede oss over synet av ørn som svever over fjellene rundt oss, som regel 2 eller flere i følge.

Vi har opplevd å sjå 7 forskjellige ørner på samme dag. Når vi ser på erfaringene fra vindkraftanlegget på Smøla som er det eneste anlegget der det er drevet systematisk registrering av kollisjon mellom vindturbin og fugl, er det i tidsrommet fra 2006 til 2018 registrert 90 drepte havørner, to kongeørner, både jakt- og vandrefalk, dverg falk og flere tårnfalker. Enkeltbekkasiner er også godt representert sammen med rundt 200 liryper. Dessverre er det nok mørketall også her.

Om Bremangerlandet vindkraftverk blir utbygd ser jeg det som 100% sikkert at alle hekkende ørner på Bremangerlandet er utryddet innen 5-6 år. Sammen med anleggene på Guleslettene, Hennøystranda og Mehuken vil ørnebestanden mellom Florø og Stadlandet bli sterkt redusert om ikke utryddet. Tidligere i sommer uttalte Klima- og miljøministeren at vi skal styrke vernet av insekter som bier og humler spesielt, men også alle andre insekter, dette står i sterk kontrast til regjeringens iver etter å bygge ut vindkraft.

Nye studier i Tyskland viser at Tysk vindkraft dreper 1200 tonn insekter i året. Samme minister hadde også en uttalelse om at vern av natur også skal styrkes, heller ikke her er Klima- og miljøministeren og Olje- og energiministeren på linje. Det er vel ikke noe annen industriutbygging som legger beslag på mer natur enn vindkraftindustrien og da i stor grad urørt natur. Dette er spesielt for Norge. I land som Danmark og Tyskland blir vindkraftverkene plassert på jordbruksland og i eksisterende industriområder.

Helseplager, redusert livskvalitet og økonomisk tap

I Tyskland er det krav om at vindturbiner ikke skal plasseres nærmere enn 3.5km fra boliger og hus. I Norge er det ingen slike krav. I teorien kan vindturbiner plasseres helt i husveggen. I Danmark er flere utbyggere dømt til å betale erstatning for verditap på private eiendommer og for tapt livskvalitet.  Beboerne i nærområdet til Bremangerlandet vindkraftverk vil også få en betydelig verdireduksjon på sine eiendommer.

Alle rapporter jeg har lest om dette kommer til samme konklusjon, selv på mange km avstand blir eiendomsverdien redusert så lenge en har direkte sikt til vindturbinene. I tillegg til dette vil alle beboerne i dalen på Bremangerlandet bli utsatt for støy i større eller mindre grad. Etter endringene av planene for industriområdet på Bremangerlandet har turbinene blitt flyttet frem på kanten av fjellet, høyde på tårn, størrelse på turbin og rotorblad har økt.

Dette vil også øke støyen betydelig. Det er helt klart at det er flere som vil få støy over 45 db, dette vil si at enkelte vil få forstyret nattesøvn og oppleve støyen som plagsom. Det blir sagt at 45db er som støyen fra et kjøleskap, det som kanskje ikke blir presisert er at kjøleskapet da står 1m fra deg.

Så for den som vil teste dette foreslår jeg at dere bytter ut nattbordet med kjøleskapet og for å få eksperimentet realistisk låner dere kjøleskapene til en 8-10 naboer, det står jo tross alt 18-19 kjøleskap oppe på kanten av fjellet.

Dere oppnår da er at dere har svært god kjølekapasitet rundt senga, denne bør dere utnytte til kjøling av øl slik at dere har noe å drikke på gjennom natta, sove får dere uansett ikke.

Her bidrar vindkraftverk svært negativt, legger beslag på store landområder, dreper enorme mengder insekter, flaggermus og fugl.

Ødeleggelser av urørt natur er den største trusselen mot jorda

Det kom nylig en rapport fra FNs klimapanel. En samlet presse plukker ut bruddstykker fra denne rapporten, setter søkelys på klimautslipp fra landbruket og at vi må slutte å spise kjøtt, men klimautslipp står ikke øverst på lista til klimapanelet, det står ikke på andreplass heller men, kommer først på tredjeplass over de viktigste tingene som ødelegger kloden vår. Det desidert viktigste er ødeleggelse av naturen vår.

Klimapanelet går langt lenger enn å si at ødeleggelse av natur må stoppes, de er klinkende klare på at skal miljøet reddes må allerede ødelagt natur restaureres og føres tilbake til opprinnelig natur. For orden skyld står tap av biologisk mangfold på andreplass, de siste 40 årene har halvparten av verdens dyrebestand blitt utryddet. Her bidrar vindkraftverk svært negativt, legger beslag på store landområder, dreper enorme mengder insekter, flaggermus og fugl. Og hva skjer egentlig til slutt når konsesjonstiden er utgått etter 25 år og turbinene er utrangerte og redusert til skrap.

Det heter seg i konsesjonsvilkårene at når konsesjonstiden er utløpt skal turbinene fjernes og naturen føres tilbake til opprinnelig stand. Jeg vil like å se den utbygger som har vilje til å prøve, eller overhodet er i stand til å oppfylle dette kravet da dette er helt umulig. Uansett innsats vil naturen ha fått evigvarende sår som ikke er mulig å reparere. Viser da til oppramsingen av inngrep lenger nede i innlegget. Det som mest sannsynlig skjer her er at vindkraftverket er solgt et par ganger og at siste eier slår seg konkurs. Oppryddingen overlates til kommune og grunneiere.

Oppryddingen overlates til kommune og grunneiere. Kostnadene blir vel sånn omtrent en dobbel Terra.

Kostnadene blir vel sånn omtrent en dobbel Terra. Men det skjer også ting før dette, etter ca. 10 år er bladene på turbinene utslitt og må byttes. Disse er bygget av komposittmaterialer som ikke er resirkulerbare. Et slikt blad veier mellom 15 og 20 tonn. På Bremangerlandet vil det være 57 slike blader og regner vi med 17tonn pr blad og 3 sett med blad i løpet av turbinens livstid vil den totale vekta på kasserte blader bli 2907 tonn. Det som blir gjort med disse er at de blir gravd ned inne på området eller i nærheten av vindkraftverket.
Så til dere som leser dette pass godt på sugerørene deres, ikke strø dem i naturen. 

Vindindustri og tap av lokale arbeidsplasser

Det er meget sannsynlig at anlegget på Bremangerlandet vil slå beina under all satsing på turisme på Bremangerlandet. Turister ønsker sammenhengende vakker natur, stilhet og fred. Jeg ser at det er en reiselivsoperatør i Kalvåg som ønsker anlegget velkommen og det er vel flere grunner til dette. En grunn er selvfølgelig håpet om økt omsetning i byggetiden og at alle tilreisende serviceingeniører vil bruke hans overnattingssted.
 

En annen grunn er vel det faktum at anlegget ligger 20km fra hans reiselivsbedrift og at det ikke er direkte sikt til vindturbinene derfra. En tredje grunn kan vel være at han ser det samme som meg og andre, at han ikke vil få noe konkurranse fra en knust reiselivsnæring på Bremangerlandet. Dette er synd for Bremangerlandet og Bremanger kommune da et blomstrende reiseliv på Bremangerlandet helt klart kan skape vesentlig flere arbeidsplasser og tilflytting til kommunen, og da i et større antall en de 6-7 arbeidsplassene som SFE antyder ved vindkraft anlegget. Sannheten om arbeidsplasser ved vindkraftverket er vel 0-7 arbeidsplasser.


På et eller annet tidspunkt vil kanskje Elkem si at nok er nok og flagger ut sin produksjon i Svelgen til land med billigere kraft.

Om vi ser på hva som skjer ved utvidelsen av anlegget på Mehuken, der skal leverandøren av turbinene ha all overvåkning av turbinene fra sine kontorer i Tyskland. De sender ut sine serviceingeniører ved driftsforstyrrelser. Det blir det ikke mange lokale arbeidsplasser av, kanskje 0 er nærmere sannheten. Det er mer sannsynlig at et vindkraftverk vil føre til fraflytting enn at det fører til tilflytting. SFE sine kunder får en regning på 170 millioner kroner i form av økt nettleie. Av denne summen må Elkem Bremanger alene betale over 60 millioner årlig, denne summen går direkte på bunnlinja til Elkem Bremanger.

På et eller annet tidspunkt vil kanskje Elkem si at nok er nok og flagger ut sin produksjon i Svelgen til land med billigere kraft. I sin iver etter å få vindkraftverk til Bremanger prøver politikerne å fremstå som profesjonelle storspillere. Først Terra og nå legger de hele arbeidsstokken til Elkem Bremanger i potten, taper de denne potten også, blir 32 millioner over 25 år og noen få millioner i eiendomsskatt fra vindkraftverket + 6-7 arbeidsplasser i ytre en ynkelig trøstepremie.

Kan det være at dette er ett ønsket resultat fra myndighetene sin side? Om all kraftkrevende industri i Norge blir nedlagt blir store mengder kraft frigjort og kan selges på det utenlandske markedet, med bedre fortjeneste enn hva salg til den norske industrien gir. Samtidig får vi eksportert et «miljø problem» til et eller annet utviklingsland, vinn vinn for Norge sitt klimaregnskap, men er det bra for miljøet og det globale klimaregnskapet?

Svaret på det er et helt klart NEI. Dessverre er det blårussen som styrer kraftbransjen og der i gården blir alt ofret på profittens alter. De økonomiske konsekvensene ved bygging av vindkraftverk er mange og ikke bare positive med penger til slunkne kommunekasser. Det er også en del negative økonomiske konsekvenser.

Vindindustrien raserer enorme areal urørt og unik norsk kystnatur

På Bremangerlandet skal det monteres 19 turbiner med en høyde på 149,5m pluss fundament. Total høyde over 150m. Areal på industriområdet 7 millioner m2. Til sammenligning er Elkem Bremanger sitt anlegg på ca. 200.000 m2. Elkem Bremanger har i snitt 200 arbeidere innenfor portene. Bremangerlandet vindindustri 6-7 arbeidsplasser.

Det skal bygges 11,7 km vei med en bredde på ca 5 m, kryss og svinger med en bredde på opp mot 30 m. Det skal anlegges 3 områder for masseuttak. Område 1: areal 9.000 m2 med nedsprengt dybde i snitt 3,3m, uttatt masse 30.000 m3.
Område 2: areal 25.000 m2 med nedsprengt dybde i snitt 5,4m, uttatt masse 135.000 m3.

Område 3: areal 8.000 m2 med nedsprengt dybde i snitt 16,9m, uttatt masse 135.000 m3 totalt areal 42.000 m3, totalt uttatt masse 300.000 m3.
Det skal sprenges ut og planeres oppstillingsplasser på ca. 2.000 m2 for hver av de 19 turbinene, totalt 38.000 m2. Det skal sprenges ut og planeres områder for mellomlagring og andre formål. Det skal også bygges ny transformatorstasjon inne på industriområdet og en 10,5 km lang 132kV linje fra industriområde til Rugsundøy trafostasjon.

Alle opplysninger er hentet fra SFE sine konsesjonssøknader. Kraftlinjen fra vindkraftverket til Rugsund er planlagt bygget oppe langs toppen av fjellene med luftspenn over Skatestraumen. Her hadde det vært mest naturlig å følge eksisterende linje nede i lia nær veien mellom Oldeide og Rugsund med sjøkabel i Skatestraumen, dette hadde dempet det visuelle inntrykket og spart urørt natur. 

Er det mulig å stoppe dette? kanskje ikke, en jobber her mot en overmakt som ikke skyr noen midler for å nå sine mål om profitt.

Hva kan vi gjøre for å stoppe overgrepene mot norsk natur og lokalbefolkning

Er det mulig å stoppe dette? kanskje ikke, en jobber her mot en overmakt som ikke skyr noen midler for å nå sine mål om profitt. Ser en mot Frøya og hva som skjer der, får vi et lite innblikk i hvilke krefter lokalbefolkningen blir møtt med. Der stiller politiet mannsterkt opp for å fjerne folk som oppholder seg i nærheten av anleggsområdet, såkalte demonstranter. Det er ikke sikkert at det er politimesteren som har sendt konstablene sine.

Det er fullt mulig for utbygger å leie uniformert politi, prisen er 2500,-/ time, dette er mye billigere og mer effektivt enn å leie en hær med vektere. Politi i uniform gir mye større autoritet og virker direkte skremmende på de som demonstrerer, dette er brukt i flere lignende tilfeller. Bruk av politi til slike oppdrag er etter min mening svært betenkelig. 

Er det da noe vanlige folk kan gjøre for å stanse raseringen av Bremangerbygda? Miljøorganisasjonene sier vi skal argumentere med miljøødeleggelsene. Det er vel og bra det, men miljøprofitører er kun ute etter å få mest mulig penger ut av det såkalte grønne skiftet. Miljøkamp er bare en ny måte å tjene penger på. Det eneste disse selskapene forstår er hva som står på bunnen av resultatregnskapet.

Dette gjelder dessverre også vår lokale strømleverandør SFE, som nå jobber hardt for å rasere mest mulig urørt natur og ødelegge livene til mange familier i ytre Bremange

Dette gjelder dessverre også vår lokale strømleverandør SFE, som nå jobber hardt for å rasere mest mulig urørt natur og ødelegge livene til mange familier i ytre Bremanger. Det eneste miljøprofitører som SFE vil reagere på er om noen tar i fra de penger. Her har du som forbruker mulighet til å påvirke.
Så jeg vil på det sterkeste oppfordre alle som er imot utbyggingen om å skifte strømleverandør og gi SFE en klar melding om hvorfor dere skifter.

Tap av et par tusen kunder vil klart merkes av SFE. Bremanger kommune har også anledning til å stoppe utbyggingen ved å ikke gi dispensasjon til bygging i LNF områder, noe de har full anledning til uten å risikere søksmål eller erstatningskrav av noen slag.

Så til alle motstandere av vindkraft, det er valg i høst, fortell politikerene hva dere mener og kast dem om de ikke følger folkeviljen. Politikere er til for folket, folket er ikke til for politikere.
Skift strømleverandør og vis SFE hva dere mener.

HENNØY VINDKRAFTVERK: Arbeid på vindkraftverket i Hennøy.

HENNØY VINDKRAFTVERK: Arbeid på vindkraftverket i Hennøy. Foto:

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken