Avviser oppdrettsanlegg fordi kommuneplanen er for gammal

Fylkesmannen gir klagar medhald og avviser søknadane om nytt oppdrettsanlegg ved Skipperdalsneset i Frøysjøen.