Ber kommunen om positiv uttale i ankesak om oppstart av friskule

– Utdanningsdirektoratet har einsidig vektlagt kommunen sitt negative høyringssvar, som etter vårt syn inneheld fleire feilaktige slutningar.