– Vi i Naturvernforbundet har blitt merksam på at det er nyleg / pågåande dumping av steinmassar i myrområdet ved Skitnevatnet, Vedvik – nord på Vågsøy, og at det er i regi av kommunen. Vi vil be kommunen stogge praksisen fram til det er vurdert om dette skjer lovleg.

Det skriv Jørund Nygård, som er fylkessekretær for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane i eit brev til Kinn kommune.

Må vurderast på nytt

Området det er snakk om vart regulert til industriområde i 1986 i kommunedelplanen for Vedvik i Nord-Vågsøy, men Nygård skriv at den kommunedelplanen er så gamal at den ikkje lenger er gyldig når det gjeld denne typen tiltak. Området har dessutan stått urørt heilt fram til no.

– Inngrep her må difor vurderast på nytt, i lys av naturmangfaldlova, auka fokus på varetaking av myrar og naturmangfald generelt i statlege føringar for kommunal planlegging, skriv Nygård.

Før ein godkjenner denne typen inngrep, å det ligge til grunn ei konsekvensutgreiing som inkluderer ei drøfting av klimautslepp som følge av nedbygging av myr, meiner Nygård og Naturvernforbundet.

Viktig karbonlager

– Vi har ikkje klart å finne oppstartsløyve for tiltaket, og følgeleg er det ikkje råd for oss å vurdere om noko av dette er gjort jf. krava i plan- og bygningslova. Vi har heller ikkje hatt høve til å sjekke om det er snakk om reine eller forureina massar, held Nygård fram.

Han peikar på at myrområdet og Skitnevatnet er eit viktig karbonlager, der det også er mykje fugl som held til. Naturvernforbundet råder difor kommunen til å frigjere området til LNF-område i den pågåande rulleringa av kommuneplanen.

– Vi ønskjer primært at kommunen sjølv tek tak i saka. Men det er fint om Naturvernforbundet vert haldt oppdatert om kva som skjer vidare, avsluttar han brevet til kommunen.

Kommunen: – Vi stoppar arbeidet og gjer ei vurdering

Plansjef Øyvind Bang-Olsen fortel at Kinn kommune mellombels har stogga det omtalte tiltaket i området.

– Vi gir Naturvernforbundet ei utvida klagefrist i saka, og samtidig skal vi bruke tida til å vurdere korvidt reguleringsplanen frå 1986 gir eller ikkje gir løyve til å nytte området slik det var tenkt. Her vil eg understreke at det godt kan vere at planen faktisk gjer det. Men samtidig har regelverk og kunnskap endra og utvikla seg mykje på 35 år, og det er dette vi no skal vurdere, seier Bang-Olsen.

Det finst ikkje noko ferske tiltaksanalysar for området og det er heller ikkje gjort naturregistreringar eller registreringar av kulturminne.

– Verken Kinn kommune eller dåverande Vågsøy kommune har oppgraderte kommuneplanar for det aktuelle området, og det er ei utfordring for oss. Men løyvet er gitt. No set vi mellombels bremsane på for å vere føre var.

I ein tidlegare versjon av denne saka skreiv vi, slik Naturvernforbundet spekulerte i, at det kunne vere teknisk etat som sto bak dumpingen av steinmassane. Det avkreftar kommunen. Dette er ikke eit kommunalt arbeid i regi av teknisk etat.