Gå til sidens hovedinnhold

90.000 oljejobbar kan forsvinne innan 2030 ved låg oljepris

I eit scenario med lågare oljepris enn venta, kan heile 60 prosent av oljejobbane i Noreg forsvinne på berre ti år.

Det kom fram i perspektivmeldinga som regjeringa la fram fredag.

I meldinga viser regjeringa til utrekningar frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Desse viser at det i 2013 var rundt 230.000 sysselsette personar i Noreg i jobbar som direkte eller indirekte kunne knytast til utvinning av olje og gass.

Men etter oljeprisfallet i 2014 forsvann mange av jobbane, og i 2018 hadde talet sysselsette sokke til rundt 150.000.

No er sektoren venta å krympe endå meir fram mot 2030.

Alternativt scenario

Hovudscenarioet i perspektivmeldinga er at vel 50.000 arbeidsplassar vil forsvinne fram mot 2030. Utgangspunktet for dette er ein oljepris på 50 dollar fatet og ein gasspris på 5,5 dollar per million britiske termiske einingar (mmbtu).

Men uvissa om prisane er stor, og regjeringa har òg utforska eit scenario der prisane blir lågare enn venta.

Viss oljeprisen brått fell til 30 dollar fatet og gassprisen til 3 dollar per mmbtu, blir det anslåtte at heile 90.000 av oljejobbane vil forsvinne innan 2030.

Det er eit fall på 60 prosent frå nivået i 2018.

«Et slikt lavpris-scenario innebærer at den gjenværende sysselsettingen knyttet til etterspørselen fra norsk oljevirksomhet da bare vil være om lag 70.000 personer», blir det påpeika.

– Godt skodd

Finansminister Jan Tore Sanner (H) meiner erfaringa frå oljekrisa i 2014 viser at fallet er overkommeleg.

– Eg meiner at måten det vart handtert på, viser at vi er godt skodde til å ta vare på kompetansen. Dei som jobbar i olje- og gassektoren, har ein kompetanse som er viktig i andre jobbar, ikkje minst inn i det grøne skiftet, seier Sanner til NTB.

Håpet hans er at det no skal skapast andre jobbar i privat sektor som kan fange opp dei som mistar arbeidet i olje og gass.

Men i perspektivmeldinga kjem det òg fram at det vil vere stort behov for å ta i bruk frigjort arbeidskraft frå olje- og gassnæringa i offentleg sektor, og då spesielt innanfor helse og omsorg.

I tråd med måla

Det fallande talet på oljejobbar heng saman med framskrivingar som viser at olje- og gassproduksjonen ligg an til å falle markant dei kommande tiåra.

Innan 2050 reknar Sanner med ein reduksjon i samla olje- og gassproduksjon på 65 prosent.

Det er i samsvar med dei globale klimamåla, hevdar finansministeren, som viser til utrekningane FNs klimapanel har gjort av kor mykje produksjonen må falle innan 2050 for at måla frå Parisavtalen skal nåast.

– Norsk olje- og gassproduksjon står ikkje i vegen for å nå Paris-måla, seier Sanner.

Politisk usemje

Men framskrivingane splittar.

Framstegspartiets leiar Siv Jensen fryktar at olje- og gassnæringa vil møte store utfordringar framover. Men ifølgje henne treng det ikkje nødvendigvis å bli slik at 50.000 arbeidsplassar går tapt.

– Det kjem heilt an på kva politikk ein vel å føre, seier Jensen til NTB.

– Vi meiner vi må vere offensive med tildeling av nye leiteareal, utlysing av nye konsesjonar. Vi må vere offensive i ein situasjon der verda framleis kjem til å ha behov for norsk gass.

Venstre-leiar Guri Melby meiner derimot at politikken bør gå i motsett retning.

– Eg meiner vi òg bør førebu oss på ein brattare nedgang, seier ho.c

(©NPK)

Kommentarer til denne saken