Rundt halvparten av kommunane kutter i oppvekst- og omsorgstilbodet, viser ein gjennomgang Klassekampen har gjennomført.

Gjennomgangen viser at i 35 av dei 43 samanslåtte kommunane ligg det an til kutt i tenestene allereie i 2021. 41 av dei nye kommunane har større kutt inne i planen fram mot 2024, og eit fleirtal ligg an til underskot i driftsrekneskapen for 2020, skriv avisa.

Sjølv om de statlege overføringane til kommunane har økt, peiker fleire ordførarar som avisa har snakket med, på tre hovudårsaker til den dårlege økonomien:

Det blir stadig fleire lovpålagde oppgåver som kommunane må ta seg av. Desse reformene er dyre, og kommunane meiner dei er underfinansierte. Kommunane peiker også på at befolkninga er blitt eldre og at andelen tenestemottakarar som trenger såkalla ressurskrevjande tenester, går opp. I tillegg peiker mange på ein meir usynleg vriding av inntektssystemet, som går føre seg steg for steg.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) maner til tolmod. Han peiker på at fleire kommunar som har slått seg saman tidlegare, melder om forbetra økonomi.

– Eg vil åtvare mot å felle dom over kommunesamanslåinga i eit år der kommunane har vore i ein helt ekstraordinær situasjon. Det tar litt tid å hente ut den økonomiske gevinsten, seier han.

Kommuneøkonomien er anstrengt i store delar av Kommune-Norge, også hos dei som ikkje er samanslått. 42 prosent ventar at dei går med underskot i 2020.

(©NTB)